Lubaczów
szukaj
Piątek, 17 stycznia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Udostępnianie Informacji drukuj

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.),

Za sprawy publiczne należy rozumieć zagadnienia dotyczące majątku publicznego oraz wszystkie zadania publiczne wykonywane przez gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

Zakres informacji publicznej określa art. 6 Ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)


Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:
1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) wyłożenie lub wywieszenie w siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń Urzędu lub w innych miejscach ogólnie dostępnych, dokumentów zawierających informacje publiczne,
3) publikację na stronach serwisu informacyjnego Urzędu w Internecie
4) wymianę informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na konto e mail: bom@um.lubaczow.pl
5) bezpośrednie udostępnienie informacji publicznych wnioskodawcy, tj. w formie ustnej lub pisemnej

Informacja publiczna, która wymaga przygotowania lub przetworzenia udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku składanego osobiście lub przekazywanego drogą korespondencyjną

Realizacja wniosku powinna trwać nie dłużej niż 14 dni od daty jego wpływu. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej nie jest możliwe w terminie 14 dni, komórka merytorycznie odpowiedzialna za przygotowanie informacji powiadamia niezwłocznie wnioskodawcę, o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację.

Termin nie może przekraczać 2 miesięcy od daty wpływu wniosku.

Urząd będąc w posiadaniu informacji publicznej, która jest przedmiotem wniosku, może odmówić dostępu do tej informacji ze względu na wyłączenie jej dostępności, wynikającej z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic prawnie chronionych.
Odmowa udostępnienia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Przetworzone i przygotowane do udostępniania informacje publiczne powinny być oznaczone pieczęcią Urzędu oraz danymi określającymi tożsamość pracownika Urzędu, który odpowiada za treść informacji lub który ją wytworzył oraz datą opracowania. Informacje publiczne, za których przygotowanie nie pobiera się opłaty, komórka organizacyjna przekazuje wnioskodawcy, stosując postanowienia instrukcji kancelaryjnej.

Działając na podstawie art. 15 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) Urząd pobiera opłaty za udostępnianie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przetworzonego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 26 - parter, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres .

Pobierz wniosek o udostępnienie informacji.
Wniosek o udostępnienie informacji.
KALENDARZ

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra