Lubaczów
szukaj
Niedziela, 5 kwietnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Rok 2019 drukuj
Stawki podatkowe zostały określone następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

Uchwała nr 256/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

i wynoszą odpowiednio:
1.

od gruntów :


1.1

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,79 zł

1.2 gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni

4,54 zł

1.3 pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,25 zł

1.4 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni

0,50 zł

2.

od budynków lub ich części :


2.1 mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,66 zł

2.2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej


21,00 zł

2.3 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej


10,59 zł

2.4 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej


4,61 zł

2.5

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,50 zł

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2 %

4. Podatek rolny:


4.1 za 2,5q żyta na 1 ha przeliczeniowy 135,90 zł
4.2 za 5g żyta na 1 ha fizyczny
271,80 zł
5. Podatek leśny od 1 ha
42,2356 zł

Formularze podatkowe dla spraw związanych z obowiązkiem podatkowym powstałym przed 01.07.2019r.
IN 1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IR 1 - Informacja o gruntach
IL 1 - Informacja o lasach

DN 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

DR 1 - Deklaracja na podatek rolny
DL 1 - Deklaracja na podatek leśny

Formularze podatkowe dla spraw związanych z obowiązkiem podatkowym powstałym po 01.07.2019r. dostępne są na Portalu Podatkowym - https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.Wysokość stawek podatkowych od środków transportowych na rok 2018 określa Uchwała nr 397/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


DT 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT1-A - załącznik do deklaracji DT1Stawki opłaty targowej
Dzienna stawka opłaty targowej za 1 m2 zajętej powierzchni (zł): 2015 2016 2017 2018 2019
przy ul. Abp. E. Baziaka 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
przy ul. Św. Anny i w pozostałych miejscach 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
w czasie festynów, imprez, uroczystości, kiermaszów 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
sprzedaż sezonowa na zewnątrz lokalu 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

DT 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT1-A - załącznik do deklaracji DT1Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały określone następującą uchwałą Rady Miejskiej:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Lubaczów.
Miesięczna stawkę opłaty od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób SELEKTYWNY. 14.50 zł
Miesięczna stawkę opłaty od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób NIESELEKTYWNY. 25,00 zł

Stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności obowiązujące na terenie Lubaczowa.
Pojemność pojemnika 60l 110/120l 240l 1100l 7000l
Stawki za odpady SEGREGOWANE 22,00 zł 39,00 zł 75,00 zł 225,00 zł 990,00 zł
Stawki za odpady NIESEGREGOWANE 33,00 zł 58,00 zł 110,00 zł 335,00 zł 1485,00 zł

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (zł) 2015 2016 2017 2018 2019
za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców 2,25 2,25 2,25 2,25 2,30
za 1 m3 ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej 4,27 4,27 4,27 4,27 4,37
opłata za przyłączenie urządzenia wodociągowego 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00
opłata za przyłączenie urządzenia kanalizacyjnego 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra