Lubaczów
szukaj
Środa, 12 grudnia 2018r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Rok 2019 drukuj
Stawki podatkowe zostały określone następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

Uchwała nr 256/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

i wynoszą odpowiednio:
1.

od gruntów :


1.1

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,79 zł

1.2 gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni

4,54 zł

1.3 pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,25 zł

1.4 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni

0,50 zł

2.

od budynków lub ich części :


2.1 mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,66 zł

2.2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej


21,00 zł

2.3 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej


10,59 zł

2.4 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej


4,61 zł

2.5

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,50 zł

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2 %

4. Podatek rolny:


4.1 za 2,5q żyta na 1 ha przeliczeniowy 135,90 zł
4.2 za 5g żyta na 1 ha fizyczny
271,80 zł
5. Podatek leśny od 1 ha
42,2356 zł

IN 1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IR 1 - Informacja o gruntach
IL 1 - Informacja o lasach

DN 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

DR 1 - Deklaracja na podatek rolny
DL 1 - Deklaracja na podatek leśnyWysokość stawek podatkowych od środków transportowych na rok 2018 określa Uchwała nr 397/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


DT 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT1-A - załącznik do deklaracji DT1Stawki opłaty targowej
Dzienna stawka opłaty targowej za 1 m2 zajętej powierzchni (zł): 2015 2016 2017 2018 2019
przy ul. Abp. E. Baziaka 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
przy ul. Św. Anny i w pozostałych miejscach 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
w czasie festynów, imprez, uroczystości, kiermaszów 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
sprzedaż sezonowa na zewnątrz lokalu 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
KALENDARZ

13
GRUDNIA

Sesja Rady Miejskiej

15
GRUDNIA

Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła Artystycznego

16
GRUDNIA

V kolejka
ALPS Lubaczów

22
GRUDNIA

Kiermasz Świąteczny

23
GRUDNIA

III Liga Futsalu

30
GRUDNIA

III Liga Futsalu

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra