Lubaczów
szukaj
Niedziela, 5 kwietnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Rok 2012 drukuj
Stawki podatkowe zostały określone następującymi uchwałami Rady Miejskiej:
Dokument w formacie PDF Uchwała 266/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dokument w formacie PDF Uchwała 269/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
i wynoszą odpowiednio:
1.

od gruntów :


1.1

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,70 zł

1.2 pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,33 zł

1.3 pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,22 zł

2.

od budynków lub ich części :


2.1 mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,58 zł

2.2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej


19,50 zł

2.3 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej


10,24 zł

2.4 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej


4,40 zł

2.5

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,10 zł

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2 %

4. Podatek rolny:


4.1 za 2,5q żyta na 1 ha przeliczeniowy 137,50 zł
4.2 za 5g żyta na 1 ha przeliczeniowy 275,00 zł
5. Podatek leśny od 1 ha
41,0696 zł

Dokument w formacie PDF IN 1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Dokument w formacie PDF IR 1 - Informacja o gruntach.
Dokument w formacie PDF IL 1 - Informacja o lasach.
Dokument w formacie PDF DN 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.
Dokument w formacie PDF DR 1 - Deklaracja na podatek rolny.
Dokument w formacie PDF DL 1 - Deklaracja na podatek leśny.

Wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów określona została na kwotę 50 zł uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie 274/XIV/2011 z dnia 23.11.2011r.


Wysokość stawek podatkowych od środków transportowych na rok 2012 określa uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie 275/XIV/2011 z dnia 23.11.2011r.


Dokument w formacie PDF DT 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych.
Dokument w formacie PDF DT1-A - załącznik do deklaracji DT1.

Wysokość stawek podatkowych dla opłaty targowej na rok 2012 określa uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie 276/XIV/2011 z dnia 23.11.2011r.


Stawki za dzierżawę gruntu określane są zarządzeniem Burmistrza Miasta i wynoszą:

1.

za dzierżawę 1 m2 gruntu użytkowanego nierolniczo

 

1.1

lokalizacja garaży (rocznie)

9,59 zł

1.2

działalność handlowa (miesięcznie)

8,50 zł

1.3

działalność usługowa i produkcyjna (miesięcznie)

6,37 zł

1.4

na cele składowe (miesięcznie)

0,42 zł

1.5

umieszczenie reklamy poza pasem drogowym
- za powierzchnię gruntu odpowiadającą powierzchni reklamy (miesięcznie)

21,24 zł

1.6

inna działalność (rocznie)

1,07 zł

1.7

pod miejsca parkingowe (miesięcznie)

2,00 zł

2.

za dzierżawę 1 m2 gruntu użytkowanego rolniczo

 

2.1

uprawa kwiatów, warzyw oraz rekreację (ogródki przydomowe) (rocznie)

0,16 zł

2.2

prowadzenie gospodarstwa rolnego


2.2.1

o powierzchni do 1ha (rocznie)

0,032 zł

2.2.2

za każdy m2 powierzchni powyżej 1ha

0,022 zł

3.

cele rozrywkowe


3.1

cyrk, zespoły rozrywkowe (za dzień)

318,57 zł

3.2

wesołe miasteczko (za dzień)

212,38 zł


Stawki opłaty za wodę i ścieki określone zostały uchwałą Rady Miejskiej:

Dokument w formacie PDF Uchwała 286/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa

1 opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 
1.1 dostarczenie 1 m3 wody
2,25 zł
1.2 odbiór 1 m3 ścieków
4,27 zł

Sprzedaż alkoholu

1 opłaty za alkohol  
1.1 sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 525,00 zł
1.2 sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 525,00 zł
1.3 sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł

Stawki opłat "cmentarnych" określone zostały uchwałą Rady Miejskiej:

Dokument w formacie PDF Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 maja 201r., w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 290/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie.

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra