Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Regulamin org. UM drukuj
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubaczowie
zawiera zmiany zgodnie z zarządzeniem Nr 8/2020 Burmistrza Miasta z dnia 28 stycznia 2020 roku


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Lubaczowie zwanego dalej Urzędem,
2) organizację Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Lubaczów.
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Lubaczowie,
3) Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza , Sekretarzu, Skarbniku i Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubaczowie,

§ 3

1. Urząd jest budżetową jednostką organizacyjną Miasta, zaliczaną do sektora finansów publicznych.
2. Przy pomocy Urzędu Burmistrz wykonuje zadania Miasta:
a) własne Gminy wynikające z:
 • ustaw,
 • Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów,
 • uchwał Rady,
 • zarządzeń Burmistrza.
b) zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej,
c) przejęte w drodze porozumień administracyjnych i umów,
d) inne, wynikające z przepisów szczególnych.

§ 4

1. Siedziba Urzędu mieści się przy ul. Rynek 26 w Lubaczowie.
2. Urząd jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
3. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w soboty, niedziele i święta w godzinach od 11:00 do 14:00.
4. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, ślub może być udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego, w okręgu jego właściwości, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
4. Dni dodatkowo wolne od pracy w danym roku ustala Burmistrz w oparciu o odrębne przepisy.

§ 5

Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU

§ 6

1. Urząd jest jednostką organizacyjną Miasta powołana do wykonywania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym.
2. Urząd stanowi aparat pomocniczy Rady, jej komisji i Burmistrza.
3. Siedzibą Urzędu jest miasto Lubaczów, ul. Rynek 26.
4. Urząd funkcjonuje jako jednostka budżetowa, działająca z mocy ustawy.
5. Urząd posiada numer identyfikacji REGON 000525820 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 793-13-22-488.
6. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. Burmistrz Miasta Lubaczowa wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu

§ 7

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Miasta,
2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
3) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Miasta, oraz innych aktów organów gminy,
4) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Miasta,
5) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów Miasta
6) zapewnienie organom Miasta możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwów,
9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.


Rozdział III
ORGANIZACJA URZĘDU


§ 8

1. Kierownictwo Urzędu stanowią:
1) Burmistrz (BM),
2) Zastępca Burmistrza (ZB),
3) Sekretarz (S),
4) Skarbnik (SK).

2. Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi.
3. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty, biura i samodzielne stanowiska pracy.
1) Referat Finansowo Budżetowy, w oznaczeniu akt używa symbolu FN,
2) Referat Podatków i Opłat, w oznaczeniu używa symbolu PD,
3) Urząd Stanu Cywilnego, w oznaczeniu akt używa symbolu USC, w sprawach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, w oznaczeniu akt używa symbolu SO,
4) Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w oznaczeniu akt używa symbolu RG,
5) Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w oznaczeniu akt używa symbolu GPR,
6) Referat Inwestycji i Rozwoju, w oznaczeniu akt używa symbolu RIR,
7) Biuro Promocji i Informacji, w oznaczeniu akt używa symbolu BPI,
8) Referat Organizacyjny i Kadr, w oznaczeniu akt używa symbolu OR, w sprawach z zakresu ochrony informacji niejawnych OIN,
9) Biuro Obsługi Mieszkańców, w oznaczeniu akt używa symbolu BOM,
10) Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, w oznaczeniu akt używa symbolu BR,
11) Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
12) Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, w oznaczeniu akt używa symbolu FZ,
13) Samodzielne stanowisko ds. informatycznych, Informatyk Miejski, w oznaczeniu akt używa symbolu IM,
14) Samodzielne stanowisko – inspektor ochrony danych, w oznaczeniu akt używa symbolu IOD,
15) Radca Prawny, w oznaczeniu akt używa symbolu RP.
4. Na czele referatów i biur stoją kierownicy.

§ 9

1. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.
2. Podziału referatów na stanowiska pracy dokonuje Burmistrz w drodze zarządzenia.
3. Podział zadań w komórkach organizacyjnych na poszczególne stanowiska określają zakresy czynności zatwierdzane przez Burmistrza na wniosek kierownika referatu, w uzgodnieniu z Sekretarzem.

§ 10

Status pracowników samorządowych określają odrębne przepisy.

§ 11

Strukturę organizacyjną Urzędu obrazuje graficzny schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.


Rozdział IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU


§ 12

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) kontroli wewnętrznej,
6) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty, oraz wzajemnego współdziałania,

§ 13

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 14

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 15

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie
z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 16

1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceń i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2.W czasie nieobecności Burmistrza Miasta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Burmistrza, jego obowiązki przejmuje i Urzędem kieruje Zastępca Burmistrza, w czasie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza obowiązki Burmistrza przejmuje i Urzędem kieruje Sekretarz Miasta.
3. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy swojego Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację zadań, każdy w swoim zakresie.
4. Kierownicy poszczególnych referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.
5. Kierownicy poszczególnych referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór, z wyłączeniem pracowników Biura Promocji i Informacji, którzy bezpośrednio podlegają Zastępcy Burmistrza Miasta.
6. Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i osoby funkcyjne w Urzędzie określa załącznik nr 2 do Regulaminu.


Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

§ 17

1. W Urzędzie kontrolę sprawują:
1) Komisja Rewizyjna Rady,
2) Burmistrz, Zastępca, Sekretarz i Skarbnik odpowiedzialni za powierzone im zadania oraz kierownicy referatów w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległym,
3) zespoły kontrolne powołane doraźnie przez Burmistrza.
2. Szczegółowe zasady i tryb kontroli określa Burmistrz w odrębnym zarządzeniu.


Rozdział VI
ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA I SKARBNIKA

§ 18
§ 19

§ 20
Sekretarz

§ 21
Skarbnik


Rozdział VII
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI


§ 22
Zadania wspólne

Do wspólnych zadań referatów, kierowników i samodzielnych stanowisk należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji:
 • zadań określonych w strategii, programach rozwoju i budżecie Miasta z odpowiednim zachowaniem tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych,
 • obsługi interesantów,
2) opracowywanie propozycji zmian w strategii rozwoju Miasta,
3) tworzenie inicjatyw i opracowywanie propozycji do projektów planów i programów rozwojowych Miasta w zakresie działania referatu,
4) przygotowywanie okresowych analiz, ocen, informacji i sprawozdań zleconych przez zwierzchnika służbowego,
5) wykonywanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
6) przygotowywanie projektów aktów stanowionych przez organy Gminy,
7) prowadzenie spraw związanych z załatwianiem wniosków i interpelacji radnych, komisji,
8) prowadzenie spraw związanych z załatwieniem skarg i wniosków obywateli, przygotowywanie projektów odpowiedzi oraz przyjmowanie interesantów w tych sprawach,
9) prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami prawa,
10) współdziałanie między referatami oraz właściwymi organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie prawidłowej realizacji zadań referatów,
11) prowadzenie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z zakresem swego działania,
12) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją gminnych jednostek organizacyjnych oraz współudział w opracowywaniu ich statutów i regulaminów,
13) organizowanie i przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
14) merytoryczne przygotowywanie wniosków dot. środków finansowych pomocowych zewnętrznych i współdziałanie w tym zakresie z właściwym referatem,
15) przygotowywanie informacji do biuletynu i mediów o działaniach podejmowanych przez referat oraz reagowanie na krytykę prasową,
16) wykonywanie zadań z zakresu obronności, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz BHP,
17) opracowywanie projektów zakresów działania referatów, projektów ich zmian oraz zakresów czynności pracowników,
18) organizacyjno-techniczne zabezpieczenie narad oraz spotkań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza,
19) prawidłowa realizacja zadań budżetowych w zgodności z dyscypliną finansów publicznych w zakresie działania podległego wydziału lub komórki organizacyjnej,
20) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
21) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady i jednostkom pomocniczym gminy w wykonywaniu ich zadań, opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
22) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
23) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
24) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia, doskonalenia zawodowego oraz ustalenia zakresu czynności dla pracowników danego referatu,
25) przechowywanie akt,
26) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
27) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających do danego referatu,
28) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
29) przygotowanie i aktualizowanie informacji dotyczącej zadań referatu publikowanych w BIP,
29) wykonywanie prac zleconych przez kierownictwo Urzędu, a nie ujętych w niniejszym Regulaminie.

§ 23
Referat Organizacyjny i Kadr

§ 24
Biuro Promocji i Informacji

§ 25
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

§ 26
Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

§ 27
Referat Finansowo Budżetowy

§ 28
Referat Podatków i Opłat

§ 29
Urząd Stanu Cywilnego

§ 30
§ 31
Biuro Obsługi Mieszkańców

§ 32
Informatyk Miejski

§ 33
Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych

§ 34
Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

§ 35
Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Burmistrza i Zastępcy Burmistrza

§ 36
Radca Prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu, a w szczególności:
1) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
2) udzielanie pomocy referatom w opracowaniu aktów prawnych,
3) występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego, w sprawach dotyczących Miasta i Urzędu w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
4) opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Burmistrza,
5) udzielanie porad i konsultacji prawnych na rzecz referatów,
6) wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o świadczeniu pomocy prawnej oraz poleceń Burmistrza w tym zakresie.Rozdział VIII
TRYB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG


§ 37

1.Burmistrz przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 10:00 do 14:00.
2. Zastępca Burmistrza przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. od 10:00 do 14:00.
3. Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy referatów oraz pracownicy Urzędu przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć stron w sprawach skarg i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu.

§ 38

1. Skargi wnoszone do Urzędu mogą mieć formę pisemną lub ustną.
2. Pracownik przyjmujący skargę składaną w formie ustnej zobowiązany jest na tą okoliczność sporządzić protokół przyjęcia skargi i przekazać do rejestracji w dzienniku korespondencji.
3. Protokół z przyjęcia skargi zawiera:
 • datę przyjęcia,
 • imię i nazwisko oraz adres składającego skargę,
 • zwięzłe określenie sprawy,
 • imię i nazwisko przyjmującego skargę,
 • podpis składającego.
4. Burmistrz po zapoznaniu się z treścią skargi, przekazuje ją do rozpatrzenia Sekretarzowi.

§ 39

1. Nad prawidłowością załatwienia zapytań, wniosków i skarg czuwa Sekretarz.
2. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Sekretarz.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

1. Poza zadaniami wymienionymi w zakresie zadań referatów, biura i samodzielnych stanowisk, Burmistrz może polecać wykonanie innych prac niż wymienione w regulaminie,
2. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

§ 41

1. Ustalenia zawarte w Regulaminie organizacyjnym nie naruszają statutowych kompetencji i uprawnień jednostek organizacyjnych Miasta.
2. Sprawy sporne wynikające z przepisów Regulaminu organizacyjnego rozstrzyga Burmistrz.

§ 42

Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 43

Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.ZAŁĄCZNIK NR 1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU

Schemat organizacyjny Urzędu według zapisów o organizacji Urzędu, zawartych w regulaminie.


ZAŁĄCZNIK NR 2

ZASADY PODPISYWANIA PISM

§ 1

1. Pisma i decyzje wychodzące podpisuje Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.
2. Burmistrz podpisuje:
 • zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
 • pisma związane z reprezentowaniem Miasta na zewnątrz,
 • pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Miasta,
 • odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Referatów,
 • decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,
 • pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w swoim imieniu,
 • pisma zawierające oświadczenia woli jako pracodawcy,
 • pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta przed sądami i organami administracji,
 • odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,
 • inne pisma, jeśli ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł dla siebie.
§ 2

Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza.

§ 3

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.

§ 4

Kierownicy Referatów podpisują:
 • pisma związane z zakresem działania Referatów, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza,
 • decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania których zostali upoważnieni przez Burmistrza,
 • pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatów i zakresu zadań dla poszczególnych referatów lub stanowisk.
§ 5

Kierownicy Referatów określają rodzaje pism, do podpisywania których są upoważnieni ich zastępcy lub inni pracownicy.

§ 6

Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra