Lubaczów
Środa, 14 kwietnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Przetargi inwestycyjne drukuj
03-09-2020
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - e
03-09-2020

RIR.III.271.4.2020                                              
Lubaczów, dnia 03.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.4.2020
Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 26.08.2020 r. dla części I przedmiotu zamówienia oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postepowaniu dla części I przedmiotu zamówieni.

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:

W dniu 31.08.2020 r. jeden z wykonawców poinformował Zamawiającego, iż wybór oferty złożonej przez wykonawcę: TEXOM Sp. z o.o., Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków dla części I przedmiotu zamówienia, został  dokonany  niezgodnie  z  przepisami  art. 22a ust. 4 w zw. z art. 22a ust.1 oraz  art. 26 ust. 3 w zw. z art. 22a ust.6 Ustawy PZP. Jednocześnie zostało wniesione odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
     W  wyniku  analizy  powziętej  informacji, Zamawiający  podjął  decyzję  o  unieważnieniu czynności oceny oferty jako najkorzystniejszej w zakresie części I przedmiotu zamówienia oraz dokonaniu ponownej czynności badania i oceny złożonych ofert dla części I przedmiotu zamówienia.
Celem wszczęcia i prowadzenia postepowania o zamówienie publiczne jest zawarcie ważnej oraz nie podlegającej unieważnieniu umowy z wykonawca wybranym zgodnie z przepisami ustawy (art. 7 ust. 3 pzp). W związku z powyższym Zamawiający unieważnia pierwotnie podjętą decyzję czynności wyboru oferty dla części I przedmiotu zamówienia oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
Dokument w formacie ZIPZAWIADOMIENIE o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny oferty
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra