Lubaczów
Środa, 14 kwietnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Przetargi inwestycyjne drukuj
26-08-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”
26-08-2020

RIR.III.271.4.2020                                              
Lubaczów, dnia 26.08.2020 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.4.2020
Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia Wykonawcę:

Część I
TEXOM Sp. z o.o.
Al. Pokoju 1
31-548 Kraków
Część II
TEXOM Sp. z o.o.
Al. Pokoju 1
31-548 Kraków


Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu.

Powyższe oferty, złożone zostały na kwoty:
- część I: 7 192 060,92 zł  i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100 pkt;
- część II: 5 029 920,18 zł i otrzymały łączną najwyższą liczbę punktów: 100 pkt;
Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Cześć I:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

1

 

STE CAPITAL Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 3/157B
10-072 Olsztyn

 

7 989 000,00 zł

54,01 pkt

40 pkt

 

94,01 pkt

 

5 lat

2

TEXOM Sp. z o.o.

Al. Pokoju 1

31-548 Kraków

7 192 060,92 zł

60 pkt

40 pkt

100 pkt

5 lat

 

Część II:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

2

TEXOM Sp. z o.o.

Al. Pokoju 1

31-548 Kraków

5 029 920,18 zł

60 pkt

40 pkt

 

100 pkt

 

5 lat

2.    Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) PZP, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
3.    Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) PZP, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono  żadnego  Wykonawców.
4.    Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.


                                                                             /-/

                                                           Burmistrz Miasta Lubaczowa

                                                                  Krzysztof Szpyt

 Dokument w formacie ZIPZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra