Lubaczów
Środa, 14 kwietnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Przetargi inwestycyjne drukuj
14-08-2020
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”
14-08-2020

RIR.III.271.4.2020                                                                           
  Lubaczów, dnia 14.08.2020 r.INFORMACJA
Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.4.2020
Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”


Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
część I   - 5 469 250,47 zł brutto
część II - 7 679 046,59 zł brutto


Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 14.08.2020 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1

14.08.2020

9:15

 

STE capital Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 3/157B
10-072 Olsztyn

 

Cz. I

7 989 000,00 zł

5 lat

2

 

14.08.2020

 

11:54

TEXOM Sp. z o.o.

Al. Pokoju 1

31-548 Kraków

Cz. I

 

7 192 060,92 zł

5 lat

Cz. II

5 029 920,18 zł

5 lat

 
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

Dokument w formacie ZIP Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 14.08.2020 r.
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra