Lubaczów
Środa, 14 kwietnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Przetargi inwestycyjne drukuj
13-08-2020
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”
13-08-2020

RIR.III.271.4.2020                                                              
Lubaczów, 13.08.2020 r.


Do wszystkich
Wykonawcówdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w dniu 12.08.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną prośby o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ.

1) W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia prosimy o wprowadzenie niezbędnych korekt dokumentów stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odpowiedział na pytania zadana przez jednego z potencjalnych oferentów w dniu 24.07 2020 o treści:
„7. Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, to w jaki sposób zostanie rozwiązana sprawa formalna dwóch wykonawców na jednym placu budowy. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ o braku możliwości składania ofert częściowych.
Odpowiedz Zamawiającego:
Odpowiedź 7: Kierownikiem budowy Etapu II będzie osoba z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - cz. II. Pozo-stałe osoby będą pełnić funkcje kierowników robót poszczególnych branż. Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ dot. składania ofert częściowych”
W związku z udzieloną wyżej odpowiedzią prosimy o dostosowanie wzoru umowy do poszczególnych części tzn. taki sposób aby jasno wynikało w której części przedmiotu zamówienie będzie obowiązywać funkcja Kierownika budowy. Z wyżej udzielonej odpowiedzi wynika że treść wzoru umów na poszczególne części powinna być zmieniona. Treść umowy nie może być zmieniania po wyborze wykonawcy i należy ją dostosować na etapie postępowania przetargowego. Wzywamy o dopełnienie formalności przez zmianę SIWZ w w/w zakresie i co za tym idzie zmianę terminu składania ofert na 18.08.2020 r.
Odpowiedz: Zamawiający informuję że Załącznik Nr 8 do SIWZ stanowi: „Istotne postanowienia umowy”, a nie „wzór umowy”. Załączone zapisy „istotnych postanowień umowy” odnoszą się zarówno do przypadku, gdy najkorzystniejsze oferty na obydwie części przedmiotu zamówienia, złoży ten sam wykonawca, jak również do przypadku, gdy najkorzystniejsze oferty złoży dwóch odrębnych wykonawców. W drugim przypadku zapisy istotnych postanowień umowy w treści dot. kierownika budowy, dla wykonawcy wybranego do realizacji pierwszej części przedmiotu zamówienia, stają się bezprzedmiotowe i nie będą zawarte w treści umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Stąd też nie zachodzi konieczność modyfikacji treści załącznika 8 do SIWZ, a także fakt ten nie wpływa w żaden sposób na konieczność wydłużenia terminu składania ofert. Na etapie poprzednio udzielnych odpowiedzi, jasno wynika w której części przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie wymagać Kierownika budowy.

2) Prosimy o potwierdzenie, iż koszt rozruchu basenu tj zapełnienie basenu woda, koszt podgrzania wody basenowej, koszt podgrzania powietrza hali basenowej, dostawę środków chemicznych , koszt energii potrzebnych do poprawnej pracy technologii basenowej będzie ponosił wykonawca etapu 1.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszt rozruchu basenu tj. zapełnienia basenu wodą, koszt podgrzania wody basenowej, koszt podgrzania powietrza hali basenowej, dostawę środków chemicznych, koszt energii potrzebnych do poprawnej pracy technologii basenowej będzie ponosił wykonawca etapu  II  części I.

3) Czy zamawiający zamierza przedłużyć termin składania ofert
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 13.08.2020 nie ma przesłanek do przedłużenia terminu składania ofert.

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof SzpytDokument w formacie ZIP Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 13.08.2020 r.
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra