Lubaczów
Sobota, 27 lutego 2021r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
10-08-2020
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”
10-08-2020

RIR.III.271.4.2020                                                              
Lubaczów, 10.08.2020 r.


Do wszystkich
Wykonawcówdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”


Wyjaśnienie treści SIWZ


Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w dniu 06.08.2020 r. do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną prośba o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ.

Treść zapytań:
Ponownie zwracamy się z wnioskiem o usunięcie wymogu wykazania się przez wykonawcę wykonaniem ruchomego dna w systemie dual floor. Modyfikacja zapisu wprowadzona przez Zamawiającego nie zmienia sytuacji, gdyż w dalszym ciągu warunek może być spełniony tylko przez jednego przedsiębiorcę, który ze względu na skalę produkcji i zasięg terytorialny sprzedaży może wykazać się wykonaniem podwójnego ruchomego dna w ciągu ostatnich 5 lat.
Tymczasem, z technicznego punktu widzenia, specyfika wykonania podwójnego ruchomego dna polega na:
po pierwsze umiejętności wykonania ruchomego dna z osłoną mocowaną do krawędzi platformy, po drugie umiejętności zaprogramowania systemu sterowania dla dwóch urządzeń znajdujących się w tej samej niecce.
Zatem każdy podmiot, który:
-    wykonał ruchome dno z osłoną,
-    wykonał instalację dwóch współpracujących ze sobą urządzeń w jednej niecce (np. dwóch ruchomych den, ruchomego dna i przegrody na zawiasach, ruchomego dna i pomostu przesuwnego)
posiada zdolność techniczną, wiedzę i doświadczenie wystarczające, aby wykonać dwa współpracujące ze sobą ruchome dna i osłonę pomiędzy nimi.
Pragniemy zauważyć, że stosowanie wymogów, które ograniczają konkurencję i umożliwiają wybór tylko jednego dostawcy kluczowego urządzenia, może doprowadzić do sytuacji, gdy w toczącym się postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta. Można przypuszczać, iż z oczywistych względów, cena takiej oferty będzie wyższa, niż w przypadku gdyby ofert mogło być więcej. Zatem w interesie Zamawiającego dysponującemu środkami publicznymi leży określenie wymagań, które mogą być spełnione przez więcej niż jednego oferenta.
Wnioskujemy o usunięcie z dokumentacji przetargowej zapisu:
„Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 dno ruchome w systemie ruchomego dna z dwiema platformami dual floor"
Powyższy zapis narusza zasadę uczciwej konkurencji, gdyż faworyzuje jednego przedsiębiorcę, który może wykazać się spełnieniem tego warunku.

Odpowiedź:
Zamawiający nie rezygnuje z wymogu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej dot. wykonania systemu ruchomego dna z dwiema platformami, zawartego w części V punkcie 2 podpunkcie 2) SIWZ, Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie ruchomego dna w systemie dna z dwiema platformami  w związku z czym Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia Oferenta w realizacji projektów tożsamych z przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt


Dokument w formacie ZIP Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10.08.2020 r.
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra