Lubaczów
Sobota, 27 lutego 2021r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
07-08-2020
Informacja o wniesieniu zapytania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”
07-08-2020

RIR.III.271.4.2020                                                                  
Lubaczów, 07.08.2020 r.Do wszystkich
Wykonawców
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”


Informacja o wniesieniu zapytania


    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  informuję, że w dniu 06.08.2020 r. do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną prośba o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ tj.:
    Ponownie zwracamy się z wnioskiem o usunięcie wymogu wykazania się przez wykonawcę wykonaniem ruchomego dna w systemie dual floor. Modyfikacja zapisu wprowadzona przez Zamawiającego nie zmienia sytuacji, gdyż w dalszym ciągu warunek może być spełniony tylko przez jednego przedsiębiorcę, który ze względu na skalę produkcji i zasięg terytorialny sprzedaży może wykazać się wykonaniem podwójnego ruchomego dna w ciągu ostatnich 5 lat.
Tymczasem, z technicznego punktu widzenia, specyfika wykonania podwójnego ruchomego dna polega na:
po pierwsze umiejętności wykonania ruchomego dna z osłoną mocowaną do krawędzi platformy, po drugie umiejętności zaprogramowania systemu sterowania dla dwóch urządzeń znajdujących się w tej samej niecce.
Zatem każdy podmiot, który:
-    wykonał ruchome dno z osłoną,
-    wykonał instalację dwóch współpracujących ze sobą urządzeń w jednej niecce (np. dwóch ruchomych den, ruchomego dna i przegrody na zawiasach, ruchomego dna i pomostu przesuwnego)
posiada zdolność techniczną, wiedzę i doświadczenie wystarczające, aby wykonać dwa współpracujące ze sobą ruchome dna i osłonę pomiędzy nimi.
Pragniemy zauważyć, że stosowanie wymogów, które ograniczają konkurencję i umożliwiają wybór tylko jednego dostawcy kluczowego urządzenia, może doprowadzić do sytuacji, gdy w toczącym się postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta. Można przypuszczać, iż z oczywistych względów, cena takiej oferty będzie wyższa, niż w przypadku gdyby ofert mogło być więcej. Zatem w interesie Zamawiającego dysponującemu środkami publicznymi leży określenie wymagań, które mogą być spełnione przez więcej niż jednego oferenta.
Wnioskujemy o usunięcie z dokumentacji przetargowej zapisu:
„Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 dno ruchome w systemie ruchomego dna z dwiema platformami dual floor"
Powyższy zapis narusza zasadę uczciwej konkurencji, gdyż faworyzuje jednego przedsiębiorcę, który może wykazać się spełnieniem tego warunku.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert.

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof SzpytDokument w formacie ZIPInformacja o wniesieniu zapytania z dnia 06.08.2020 r.
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra