Lubaczów
Środa, 14 kwietnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Przetargi inwestycyjne drukuj
03-08-2020
Wyjaśnienie treści SIWZ, Modyfikacja treści SIWZ oraz Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”
03-08-2020UWAGA!!!!     ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 14.08.2020 R .


RIR.III.271.4.2020                                                          
     Lubaczów, 03.08.2020 r.


Do wszystkich
Wykonawcówdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”


Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w dniu 23-24.07.2020 r., 28-29.07.2020 r., 31.07. 2020 r. oraz 03.08.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną prośby o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ. Treść zapytań:

I. Treść pytań z dnia 23.07.2020 r.:
1) Otóż, w części III punkcie 3 podpunkcie A. SIWZ przedmiot zamówienia opisany został następująco:
„System poruszania: siłowniki hydrauliczne, umiejscowione bezpośrednio przy i prostopadle do ściany basenu w oddzielnym pomieszczeniu technicznym: liny ze stali nierdzewnej są podłączone bezpośrednio do tłoku siłownika"
i dalej:
„Platformy ruchomego dna mają być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych prostopadle i bezpośrednio przy ścianie basenu w pomieszczeniu technicznym."
Odnosząc się do tak opisanego przedmiotu zamówienia wskazuję, iż jest on niezgodny z przepisami PZP i w istocie narusza zasady uczciwej konkurencji.
Na wstępie zauważam, iż Artykuł 29 ust. 2 PZP zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Reguła ta została skonkretyzowana w ustępie 3 tego artykułu, który stanowi, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
Podnoszę, iż jedynym podmiotem, który może wykonać tak opisany przedmiot zamówienia jest firma Variopool B.V„ która - jak uzyskałem informację - posiada patent na tego rodzaju rozwiązanie o numerze EP 2 917 435.
Dlatego też, Państwo - jako Zamawiający - powinni zatem zamieścić w SIWZ określenie "lub równoważny", jak również wskazać tzw. kryteria równoważności, czyli określić parametry techniczne i wymagania jakościowe określające dopuszczalny zakres równoważności ofert. Pozwala to wykonawcom na ustalenie, czy ich produkt lub usługa spełnia wymogi zamawiającego oraz uniknięcia ryzyka odrzucenia ofert z uwagi na niespełnienie wymogów co do produktów, których opis znajduje się w SIWZ. Jednocześnie zauważam, iż dopuszczenie przez zamawiającego rozwiązań równoważnych nie może być pozorne lecz musi dawać wszystkim wykonawcom realną możliwość zaoferowania produktu równoważnego.
W przeciwnym razie (zarówno w sytuacji, gdy zamawiający nie dopuści ofert równoważnych, jak i nie określi kryteriów równoważności) dochodzi do naruszenia uczciwej konkurencji, co może być podstawą do zakwestionowania SIWZ-u obejmującego przedmiotowy opis, poprzez zaskarżenie warunków przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej.
Orzecznictwo KIO jest w tym zakresie jednolite i opowiada się za ochroną zasad konkurencyjności w ramach przetargów. Izba wskazuje w szczególności, że dyskryminacja wykonawców może wynikać z użycia przy opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń konkretnego producenta lub konkretnego produktu (dyskryminacja bezpo-średnia) lub posługiwania się parametrami wskazującymi na konkretnego producenta lub konkretny produkt (dyskryminacja pośrednia). Jako formę dyskryminacji pośredniej przyjmuje się również ustalanie wymagań na tyle rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (wyrok KIO z dnia 13 stycznia 2009 r„ sygn. KIO/UZP 1502/08).
W orzecznictwie wskazuje się, że samo wskazanie przez zamawiającego na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie przedmiotu wraz z dodaniem wyrazów „lub równoważne" jest niewystarczające (wyrok KIO z dnia 4 marca 2016 r., sygn. KIO 233/16). Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres minimalnych parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określo-nych w SIWI. Wymogi co do równoważności produktów winny być podane w sposób przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej strony Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestie równoważności zaoferowa-nych produktów, z drugiej zaś strony, aby wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu przetargo-wym mieli jasność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i równego dostępu do zamówienia publicznego (wyrok KIO z dnia 20 marca 2017 r„ sygn. KIO 413/17). KIO stoi ponadto na stanowisku, że dopuszczenie produktów równoważnych nie może być iluzoryczne lecz rzeczywiste (wyrok KIO z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. KIO 2884/13).
Ponieważ wspomniany patent dotyczy po pierwsze sposobu montażu siłowników hydraulicznych bezpośrednio przy i prostopadle do ściany basenu, po drugie bezpośredniego podłączenia lin stalowych do tłoku siłownika, to dopuszczenie innych sposobów montażu siłowników oraz innych sposobów połączenia lin z siłownikami pozwoli uniknąć Zamawiającemu zarzutu uprzywilejowania jednego oraz wyeliminowania pozostałych wykonawców.
W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, składam niniejszym wniosek:
Wniosek nr 1
Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie następujących zmian w części III punkcie 3 podpunkcie A. SIWZ:
1.    zastąpienie ustępu „System poruszania: siłowniki hydrauliczne, umiejscowione bezpośrednio przy  i prostopadle do ściany basenu w oddzielnym pomieszczeniu technicznym: liny ze stali nierdzewnej są podłączone bezpośrednio do tłoku siłownika" ustępem o brzmieniu „System poruszania: siłowniki hy-drauliczne, liny ze stali nierdzewnej"
2.    zastąpienie zdania „Platformy ruchomego dna mają być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzew-nej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych prostopadle i bezpośrednio przy ścianie basenu w pomieszczeniu technicznym." zdaniem „Platformy ruchomego dna mają być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych w pomieszczeniu technicznym."
Powyższe istniejące zapisy naruszają zasadę uczciwej konkurencji, gdyż faworyzują jedynego przedsiębiorcę, który ma prawa patentowe na rozwiązanie dotyczące sposobu montażu siłowników hydraulicznych oraz spo-sobu połączenia lin stalowych z siłownikiem.
W części V punkcie 2 podpunkcie 2) SIWZ jako jeden z warunków spełnienia wymogu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej jest opisany warunek następujący:
„Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome w systemie dual floor"
Zapis taki stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji, gdyż eliminuje wszystkich wykonawców działających na polskim rynku poza firmą Variopool B.V„ która, ze względu na swoją dominującą rolę w Europie i największą skalę produkcji, jako jedyna może spełnić ten warunek. Należy zauważyć także, iż oczekiwanie Zamawiającego wykazania się przez wykonawców realizacjami ruchomego dna w systemie dual floor (co oznacza ruchome dno z dwiema platformami) nie ma uzasadnienia, ponieważ wykonanie tego typu urządzenia nie stanowi szczególnej trudności dla firmy profesjonalnie zajmującej się produkcją i montażem ruchomych den. Z technicznego punktu widzenia znacznie trudniejsze jest wykonanie np. ruchomego dna na części basenu współpracującego z ruchomą przegrodą.
W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, składam niniejszym wniosek:

I.1) Odpowiedź wniosek 1:
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane dla poszczególnych produktów i procesów. Zgodnie z zapisami SIWZ z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia - skomplikowane projektowane systemy krytej pływalni oraz standard budynku pasywnego, zgodnie z art. 29. 3. Ustawy PZP Zamawiający dopuszcza wskazanie niektórych znaków towarowych, lub szczególnego procesu, który charakteryzuje projektowane systemy krytej pływalni, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane dla poszczególnych produktów i procesów.
Ponadto dokumentacja projektowa jeżeli wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania skutkującej zmianą dokumentacji technicznej. Wykonawca, który przewiduje do zastosowania materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji.
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, STWiOR ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały, procesy lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały, procesy i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
Możliwa jest zatem realizacja ruchomego dna basenu zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, o cechach odmiennych niż zastrzegane prawami patentowymi Variopool.
Jednocześnie Zamawiający w celu wyeliminowania pojawiających się wątpliwości, wprowadza modyfikację treści SIWZ w części III punkcie 3 podpunkcie A. SIWZ, poprzez:
1. zastąpienie ustępu „System poruszania: siłowniki hydrauliczne, umiejscowione bezpośrednio przy i prostopadle do ściany basenu w oddzielnym pomieszczeniu technicznym: liny ze stali nierdzewnej są podłączone bezpośrednio do tłoku siłownika" ustępem o brzmieniu „System poruszania: siłowniki hydrauliczne, liny ze stali nierdzewnej"
2. zastąpienie zdania: „Platformy ruchomego dna mają być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych prostopadle i bezpośrednio przy ścianie basenu w pomieszczeniu technicznym." zdaniem „Platformy ruchomego dna mają być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych w pomieszczeniu technicznym."

I.2) Wniosek nr 2
Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie z części V punktu 2 podpunktu 2) SIWZ, a w konsekwencji z części VI punktu 2 podpunktu 3) litery a) SIWZ zapisu:
„Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome w systemie dual floor"
Powyższy zapis narusza zasadę uczciwej konkurencji, gdyż faworyzuje jednego przedsiębiorcę, który może wykazać się spełnieniem tego warunku.

I.2) Odpowiedz wniosek 2:
Zamawiający nie rezygnuje z wymogu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej dot. wykonania systemu ruchomego dna z dwiema platformami, zawartego w części V punkcie 2 podpunkcie 2) SIWZ,
Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie ruchomego dna w systemie dna z dwiema platformami w związku z czym Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia Oferenta w realizacji projektów tożsamych z przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający jednocześnie obniża wymogi dot. liczby  wykonanych systemów ruchomego dna – patrz Modyfikacji treści SIWZ w punkcie V.2 oraz Zmiana ogłoszenia o zamówienia w punkcie 7. 2, 7a.2

II. Treść pytań z dnia 24.07.2020 r.:
1. Czy szafki ubraniowe w szatni wchodzą w skład wyceny, jeśli tak to prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane?
Odpowiedź 1: Zgodnie z zapisami SIWZ punkt Wyposażenie, w skład wyceny wchodzą szafki basenowe wykona-ne z płyty kompaktowej HPL, podwójne - 80 szt,
2.  Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji powykonawczej z Etapu 1 inwestycji tj. stan surowy zamknięty.
Odpowiedź 2: W załączeniu inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Etapu I.
3. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie plików dwg w celu wykonania szczegółowej kalkulacji np. powierzchni elewacji.
Odpowiedź 3: Zamawiający nie posiada plików dwg projektu, a jedynie wersje elektroniczna dokumentacji w formacie pdf stanowiącej załącznik do SIWZ.
4. Na rysunkach elewacji widnieje oznaczenie cyfrą 9 elementu elewacji, brak opisu pozycji w legendzie.
Odpowiedź 4: Opis oznaczony cyfrą 9. Ściana zabezpieczona tynkiem mozaikowym zawierającym kruszywo wraz ze spoiną z żywicy, kolor tynku grafitowy: ral 7016 nie gorszy niż: weber tynk mozaikowy.
5. Zwracamy się z prośbą o informacje jaka część stolarki wewnętrznej została wykonana w ramach etapu I zrealizowanej Inwestycji, w przedmiarze stan surowy zamknięty widnieją pozycje D9, D12 - drzwi aluminiowe, w dołączonym zestawieniu stolarki są to drzwi do kabin HPL.
Odpowiedź 5: W ramach etapu I zrealizowanej Inwestycji nie została wykonana stolarka wewnętrzna drzwiowa.
6. Brak PZT z rozrysowaniem terenu utwardzonego kostką.
Odpowiedź 6: W załączniku nr 9 do SIWZ dokumentacja budowlana znajduje się Rys. 1. Projekt zagospodaro-wania terenu z rozrysowanym terenem utwardzonym kostką.
7. Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, to w jaki sposób zostanie rozwiąza-na sprawa formalna dwóch wykonawców na jednym placu budowy. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ o braku możliwości składania ofert częściowych.
Odpowiedź 7: Kierownikiem budowy Etapu II będzie osoba z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - cz. II. Pozo-stałe osoby będą pełnić funkcje kierowników robót poszczególnych branż.  Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ dot. składania ofert częściowych.

8. Prosimy doprecyzowanie czy po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie pozytywnej opinii Sanepidu i Straży Pożarnej zgodnie z zapisami umowy tj § 8 Odbiory pkt. 5 3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi prze-pisami,

Odpowiedź 8: Po stronie Zamawiającego będzie uzyskanie pozytywnej opinii Sanepidu i Straży Pożarnej, po dostarczeniu przez wykonawcę niezbędnych dokumentów zgodnie z § 8 Odbiory.

9. Czy w zakresie Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

Odpowiedź 9: W zakresie Zamawiającego  będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, po dostarczeniu przez wykonawcę niezbędnego kompletu dokumentów.
10. Prosimy o udostępnienie kompletnego spisu rysunków dot. instalacji sanitarnych tj. CO, CT, tech basenowej, wentylacji, gazu. Opis techniczny dokumentacji sanitarnej nie zawiera takiego spisu. Numeracja dokumentacji instalacji sanitarnych udostępniona przez Zamawiającego jest nie kompletna gdyż brak jest rysunku PB-S4, PB-S6, PB-S7,
Odpowiedź 10: Rysunki PB-S4, PB-S6, PB-S7 są nieaktualne i zostały zastąpione rysunkami zamiennymi wcho-dzącymi w skład projektu wew. instalacji gazowej i instalacji c.o
11. Prosimy o informację w jaki sposób została przewidziana sprawa montażu centrali wentylacyjnej w piwnicy. Zgodnie z dokumentacją architektoniczną sa zamontowane w etapie 1 drzwi zewnętrzne na pochylni o wymia-rach szer 245 wys 200, natomiast zgodnie z kartami producenta centrali zamieszczonymi do przetargu naj-mniejsza sekcja z wymiennikiem krzyżowym ma szer 227 wys 288 długość 330
Odpowiedź 11: Zgodnie ze specyfikacją centrali wentylacyjnej istnieje możliwość dostarczenia urządzenia w częściach umożliwiających ich ponowny montaż na placu budowy. W  wycenie należy doliczyć złożenie centrali w miejscu docelowym.
12. Prosimy o potwierdzenie że kanały wyciągowe na hali basenowej nie wymagają izolowania
Odpowiedź 12: Kanały wyciągowe na hali basenowej nie wymagają izolowania.
13. Prosimy o potwierdzenie, że podbasenie nie jest osobną strefą p.poż z halą basenową i nie należy na kana-łach wentylacyjnych nawiewnych w stropach pomiędzy piwnica a parterem montować klap p.poz i uwzględ-niać ich w wycenie.
Odpowiedź 13: Na kanałach wentylacyjnych nawiewnych w stropach pomiędzy piwnica a parterem należy zmontować klap p.poz w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.
14. Prosimy o potwierdzenie ze wszystkie otwory technologiczne pod instalacje sanitarne i elektryczne zostały wykonane w etapie 1 i nie należy ich uwzględniać w wycenie.
Odpowiedź 14: Wszystkie otwory technologiczne pod instalacje sanitarne i elektryczne należy wykonać w eta-pie II i należy je uwzględniać w wycenie.
15. Prosimy potwierdzenie ze w etapie 1 zostały wykonane w dachu otwory wraz z cokołami pod wentylację i wywiewki kanalizacyjne i nie należy i wycenić.
Odpowiedź 15: W etapie 1 nie zostały wykonane otwory w dachu wraz z cokołami pod wentylację i wywiewki kanalizacyjne, należy je uwzględnić w wycenie.
16. Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca etapu 2 inwestycji nie ponosi odpowiedzialności za gwarancję elementów zamontowanych w etapie 1 tj , stolarki, pokrycia dachowego itp.
Odpowiedź 16: Wykonawca etapu 2 inwestycji nie ponosi odpowiedzialności za gwarancję elementów zamon-towanych w etapie 1 tj , stolarki, pokrycia dachowego itp.
17. Prosimy o potwierdzenie że Automatyka technologii basenowej jest zakresie technologii uzdatniania wody a nie w zakresie instalacji elektrycznych.
Odpowiedź: Automatyka technologii basenowej jest zakresie technologii uzdatniania wody.
18. Prosimy o potwierdzenie że wszystkie roboty budowlane niezbędne do montażu niecki basenowej tj. np. betonowania konstrukcji, podbudowy pod dno, punkt styku izolacji niecki i plaży basenowej sa w zakresie dostawcy niecki, a nie w zakresie robót wykończeniowych.
Odpowiedź 18: Wszystkie roboty budowlane niezbędne do montażu niecki basenowej tj. np. betonowania kon-strukcji, podbudowy pod dno, punkt styku izolacji niecki i plaży basenowej są w zakresie dostawcy niecki, a nie w zakresie robót wykończeniowych.
19. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej z dokładnie zaprojektowanymi pomieszczeniami i sektorami, które, zgodnie o wyganiamy opisanymi w SIWZ poniżej. Na podstawie opisu udostępnionego przez Zamawiającego nie da się przygotować rzetelnej wyceny.

Budynek należy wyposażyć w instalacje automatycznego sterowania temperaturą w pomieszcze-niach/sektorach budynku. Będzie to inteligentny moduł dostarczany przez dostawcę systemów grzewczych i wentylacyjnych budynku. Dzięki zastosowaniu modułu będzie możliwe sterowanie instalacjami znajdującymi się w budynku, co wpływa na poprawę komfortu korzystania z powierzchni.
Budynek należy wyposażyć w instalacje wraz z okablowaniem do monitorowania produkcji i zużycia energii cieplnej i elektrycznej w czasie rzeczywistym. Prezentacja wyników zużycia energii będzie zamieszczana na stronie internetowej pływalni. Wyniki będą pochodziły z inwerterów/liczników/inteligentnych modułów stero-wania urządzeniami. Będą to moduły dostarczane przez poszczególnych dostawców urządzeń i łącznie będą tworzyły spójny system monitorowania produkcji i zużycia energii przez urządzenia zasilające budynek.

Odpowiedź 19: Automatycznym sterowaniem ma być objęty cały budynek z podziałem na: Strefa I parter po-mieszczenie zaplecza basenowego, Strefa II hala basenowa, Strefa III pomieszczenie Techniczne piwnic, Strefa IV podbasenie,  
20. Prosimy o potwierdzenie iż w wycenie nie należy uwzględniać żadnych sieci sanitarnych zewnętrznych., jeśli jest inaczej prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o ten zakres
Odpowiedź 20: Wykonana została sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia. Wycenić należy włączenie przykanalika z budynku do studzienki kanalizacji sanitarnej z wew. instalacji kanalizacji sanitarnej basenu prowadzonej pod stropem, oraz przewód tłoczny wód popłucznych.
21. Prosimy o potwierdzenie iż wycenie nie należy uwzględniać przyłącza gazu oraz stacji redukcyjno pomia-rowej, a  tylko instalacje gazową wewnątrz budynku. Jeśli jest inaczej prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o ten zakres
Odpowiedź 21: Wycenie nie należy uwzględniać przyłącza gazu oraz stacji redukcyjno pomiarowej, a  tylko instalacje gazową wewnątrz budynku.
22. Termin zadawania pytań mija 24.07.2020r., natomiast planowana wizja lokalna jest 27.07.2020 r. Czy będzie możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi po 27.07.2020r.?
Odpowiedź 22:  Zamawiający umożliwi zadawanie pytań oraz udzieli stosownych odpowiedzi po tym terminie - patrz modyfikacja SIWZ .
23. Proszę uzupełnić projekt punktu ładowania pojazdów o kompletny opis techniczny (obecnie jest tylko DTR ładowarki samochodów), schemat blokowy z rozwiązaniami technicznymi, umiejscowienie na planie budyn-ku/zagospodarowania terenu elementów systemu ładowania pojazdów (magazyn energii, kontrolerów, prze-łączników), długość i typ okablowania. Załączony projekt stacji ładowania pojazdów w obecnej formie nie pozwala na jego wycenę.

Odpowiedź 23: Zamawiający posiada jedynie zatwierdzony  opis techniczny /DTR, instrukcja montażu/ stano-wiący załącznik do pozwolenie na budowę. Minimalne wymagania dotyczące stacji punktu ładowania
Urządzenie, którego konstrukcja pozwala na przykręcenie go do podłoża (np. betonu),lub osadzenie w ziemi za pomocą zestawu montażowego. Ładowanie samochodów w trybie – Mode-3; Złącze typu 2 od 3,7 kVA do 22 kVA; Moc
zasilania ładowarki (power input): Max. 2x22kW;
Zasilanie 1 lub 3 fazowe, okablowanie, parametry
zasilania: Max. 3F: L1,L2,L3,N,PE; 400V,50Hz;
Rodzaje zabezpieczeń: Wyłącznik różnicowoprądowy typu A lub typu Boraz wyłącznik nadmiarowoprądowy; Zużycie energii w trybie czuwania (standby): < 10 W/h; Standardy ładowania: IEC62196 Type- 2, Type-1; Do-stępne złącza: 2 x Type 2 socket (wersja z gniazdami), 2 x Type 2/Type1 plug (wersja z kablami); Jednoczesna ładowanie 2 samochodów;
Zakres temperatury pracy: -25 to +50 ºC (w opcji cold option od -35ºC); Wilgotność: 5-95%.
W załączeniu schemat blokowy z rozwiązaniami technicznymi. Na planie zagospodarowania terenu zaznaczono  miejsce usytuowania stacji ładowania pojazdów wraz z magazynem energii zlokalizowanym na zewnątrz bu-dynku.
24. Proszę o dostarczenie przedmiaru robót do projektu punktu ładowania z uwzględnieniem powyższych uszczegółowienia.
Odpowiedź 24: Ze względu na rozliczenie ryczałtowe Zamawiający nie posiada przedmiaru robót na punkt ładowania, a jedynie dokumentacje projektową
25. Proszę o dostarczenie przedmiaru robót do projektu Instalacji fotowoltaicznej.
Odpowiedź 25: Ze względu na rozliczenie ryczałtowe Zamawiający nie posiada przedmiaru robót na punkt ładowania, a jedynie dokumentacje projektową
26. Czy jest przygotowane podłoże na dachu do montażu wsporników pod instalację fotowoltaiczną i odgro-mową?
Odpowiedź 26: Brak przygotowanego podłoża na dachu do montażu wsporników pod instalację fotowolta-iczną. Instalacja odgromowa została wykonana w Etapie I
27. Czy są przygotowane wpusty w dachu do prowadzenia kabli instalacji fotowoltaicznej do wnętrza budynku?
Odpowiedź 27: Brak wpustów w dachu do prowadzenia kabli instalacji fotowoltaicznej do wnętrza budynku

III. Pytania z dnia 28.07.2020 r.
Zgodnie z punktem V Warunki udziału w postępowaniu, podpunkt 2.2) Zdolności technicznej lub zawodowej od Wykonawcy wymaga się:
„Część I - Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej  w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m 2 ,
- Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej                             w technologii spawanej, w których zainstalowane zostało dno ruchome,
-    Wykonawca wykonał co najmniej 3 obiegi technologii wody dla niecek basenowych w których zainstalowane zostało dno ruchome,
-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome typu pierwszego,
-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome w systemie dual floor.
wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
dodatkowo Wykonawca posiada personel zdolny do wykonania zadania:
-    kierownik robót sanitarnych, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie / rozbudowie, moder-nizacji obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2,
-    kierownik brygady spawaczy / brygadzista, który uczestniczył w montażu co najmniej 2 niecek basenowych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody co najmniej 250,0 m2 i co najmniej 1 niec-ce w której zainstalowane zostało ruchome dno.

III.1) Wnosimy o zastąpienie powyższej treści zapisem o następującym brzmieniu:
„Część I:- Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m 2,
- Wykonawca ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 nieckę basenową ze stali nierdzewnej  w technologii spawanej, w której zainstalowane zostało dno ruchome.
wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
dodatkowo Wykonawca posiada personel zdolny do wykonania zadania:
- kierownik robót sanitarnych, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie / rozbudowie, modernizacji obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2."

Odpowiedź 1: Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ – patrz modyfikacja treści SIWZ:
Część I – Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 2 niecki basenowe ze stali nierdzewnej  w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2,
-   Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 2 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej, w których zainstalowane zostało dno ruchome,
-    Wykonawca wykonał co najmniej 2 obiegi technologii wody dla niecek basenowych w których zainstalowa-ne zostało dno ruchome,
-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 dno ruchome typu pierwszego,
-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 dno ruchome w systemie ruchomego dna z dwiema platformami  dual floor,
wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
Pozostałe wymagania dla kierownika robót sanitarnych oraz kierownik brygady spawaczy / brygadzisty pozostają bez  zmian.
 
IV. Pytania z dnia 29.07.2020 r.
Wewnętrzna Instalacja wentylacji i klimatyzacji
IV.1) W załączonej dokumentacji jak również opisie przedmiotu zamówienia Inspektor wskazuje szczegółowe parametry centrali basenowej, posługując się dokumentacją producenta.
A.    Czy załączone informacje, dokumenty wskazują na konkretny wybór producenta urządzenia wymagającego przy składaniu oferty.
B.    Czy istnieje możliwość złożenia oferty innego producenta centrali basenowej przy zachowaniu równoważnych parametrów.
1.    Wiadomo, że każdy z producentów centrali basenowych ma swoją technologię wykonania urządzeń, ostatecznie uzyskując wymagane parametry w realizowanych projektów.
A.    Czy Inwestor analizując propozycję oferty innego urządzenia będzie bazował na podanych w dokumentacji parametrach.
B.    Czy będzie skłonny zaakceptować ofertę alternatywna uzasadniając wyższość techniczna produktu przekładając się na korzyści ekonomiczne przy zachowaniu warunków projektowych instalacji.
Odpowiedź 1:
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane dla poszczególnych produktów i procesów. Zgodnie z zapisami SIWZ z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia - skomplikowane projektowane systemy krytej pływalni oraz standard budynku pasywnego, zgodnie z art. 29. 3. Ustawy PZP Zamawiający dopuszcza wskazanie niektórych znaków towarowych, lub szczególnego procesu, który charakteryzuje projektowane systemy krytej pływalni, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane dla poszczególnych produktów i procesów.
Ponadto dokumentacja projektowa jeżeli wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania skutkującej zmianą dokumentacji technicznej. Wykonawca, który przewiduje do zastosowania materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji.
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, STWiOR ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały, procesy lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały, procesy i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

V. Pytania z dnia 31.07.2020 r.

1. Czy cała część piwniczna , każda ściana oraz podłoga na gruncie w podbaseniu ma być ocieplona płytą pir? W dokumentacji projektowej są rozbieżności np. na rysunku architektury nr 6 jest ściana oznaczona jako s3 i jedna jest ocieplona, druga o takim samym symbolu już nie.

Odpowiedź 1: Każda ściana zewnętrzna oraz podłoga na gruncie w kondygnacji podziemnej ma być ocieplona płytą pir.

2. Czy konieczne jest stosowanie w drzwiach aluminiowych systemów automatycznego otwierania drzwi czy ewentualnie wystarczą drzwi z samozamykaczami?

Odpowiedź 2: Wszystkie drzwi wewnętrzne należy wyposażyć w ograniczniki otwarcia i samozamykacze. Zamawiający nie wymaga systemów automatycznego otwierania drzwi wewnętrznych.

3. Na przekrojach warstwa izolacyjna ściany S-4 opisana jest jako STYROPIAN EPS 70 - 30 cm, czy wykona-na izolacja na ścianach spełnia parametry, czy powyższą ścianę należy ocieplić dodatkową warstwą 15 cm, tak jak pozostałe ściany?

Odpowiedź 3: Ściana S4 ocieplona jest  styropianem EPS 70 - 30 cm. Nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowego docieplenia.

4. Czy współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych powinien wynosić U=0,12 W/m2k zgodnie z przed-stawionym audytem, czy dla niektórych ścian tak jak na przekrojach U=0,14 W/m2k.

Odpowiedź 4: Współczynnik przenikania ciepła wszystkich ścian zewnętrznych powinien wynosić min. U=0,14 W/m2k

5. W związku z informacją zawartą na Projekcie, ściany należy ocieplić dodatkową warstwa styropianu gr. 15cm, proszę o potwierdzenie informacji, że Wykonawca powinien w swoje ofercie uwzględnić demontaż obró-bek blacharskich wraz z orynnowaniem oraz ponowne wykonanie.

Odpowiedź 5: Wykonawca powinien w swoje ofercie uwzględnić demontaż oraz ponowne wykonanie obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem.

6. Proszę o podanie minimum sprzętowego do realizacji zdalnego odczytu zużycia energii oraz obsługi klientów basenu.

Odpowiedź 6: Budynek należy wyposażyć w instalacje wraz z okablowaniem do monitorowania produkcji i zużycia energii cieplnej i elektrycznej w czasie rzeczywistym. Prezentacja wyników zużycia energii będzie za-mieszczana na stronie internetowej pływalni. Wyniki będą pochodziły z inwerterów/liczników/inteligentnych modułów sterowania urządzeniami. Będą to moduły dostarczane przez poszczególnych dostawców urządzeń i łącznie będą tworzyły spójny system monitorowania produkcji i zużycia energii przez urządzenia zasilające budynek, tj. liczniki energii elektrycznej i cieplnej dla poszczególnych urządzeń, moduły rozszerzeń wejść/wyjść, serwer sprzętowy, oprogramowania i licencje, oparty na rozwiązaniach systemowych  np. F&F Meternet PRO, APATOR lub systemów równoważnych o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskaza-ne. System obsługi klientów basenu nie jest przedmiotem zamówienia.

7. Czy w budynku basenu przewiduje się sieć strukturalną, kontrolę dostępu, monitoring wizyjny, audiowideo, sygnalizację pożaru, system przyzywowy?

Odpowiedź 7:  Kontrolę dostępu, monitoring wizyjny, audiowideo, nie jest objęty przedmiotem zamówienia. Sieć strukturalna zgodnie z wew. instalacją elektryczną, oraz do wszystkich urządzeń do zdalnego odczytu zużycia energii. Wycenić należy system przyzywowy w pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych oraz sygnalizację pożaru w poszczególnych strefach pożarowych.

VI. Pytania z dnia 03.08.2020 r.

1. Pytanie nr 1:
Wobec sprzecznych zapisów SIWZ str. 4 oraz Istnych Postanowień Umowy załącznik do SIWZ §14 pkt. 3 i 4 prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje w okresie gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty powiadomienia?
Czy nieprzekraczalny czas przybycia serwisu do 48 godzin od chwili powiadomienia dotyczy usterek uniemożliwiających funkcjonowanie obiektu?
Prosimy również o dodanie zapisu: „termin usunięcia usterek może zostać wydłużony w uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu, jeśli jest to uzasadnione technologicznie lub wiąże się z terminem dostaw części zamiennych”

Odpowiedź 1:
Zapis: „Nieprzekraczalny czas przybycia serwisu do 48 h od chwili powiadomienia przez Zamawiającego” nie jest tożsamy z zapisami §14 pkt. 3 i 4 Istnych Postanowień Umowy załącznik do SIWZ. „Czas przybycia serwisu do 48 h”, nie oznacza automatycznie usunięcie wad i usterek w terminie 7. Serwis ma 48h na przybycie oraz 7 dni na stosowne  usuniecie wad i usterek.
Zamawiający ponadto nie zgadza się na dodanie zapisu: „termin usunięcia usterek może zostać wydłużony w uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu, jeśli jest to uzasadnione technologicznie lub wiąże się z terminem dostaw części zamiennych”

2. Pytanie nr 2:
Zgodnie z SIWZ „wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny, w tym roczne przeglądy techniczne …”
Prosimy o potwierdzenie, że koszt środków chemicznych, ziemi okrzemkowej, mediów oraz
materiałów eksploatacyjnych i podlegających okresowej wymiennie zgodnie z instrukcją obsługi oraz książką gwarancyjną obiektu ponosi Użytkownik?

Odpowiedź 2:
Koszt środków chemicznych, ziemi okrzemkowej, mediów oraz materiałów eksploatacyjnych i podlegających okresowej wymiennie zgodnie z instrukcją obsługi oraz
książką gwarancyjną obiektu ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 3:
Zgodnie z technologią montażu ruchomego dna i technologii uzdatniania wody do odpowiednich pomieszczeń w budynku muszą być doprowadzone media w postaci: zimnej wody, ciepłej wody, ciepła technologicznego, zasilana elektrycznego docelowego, instalacji teletechnicznych i kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo przed napełnieniem niecki basenowej wodą muszą działać instalacje: centralnego ogrzewania, wentylacji, podgrzewania wody basenowej. Prosimy o potwierdzenie, że za ten zakres dostaw umożliwiający wykonanie zadania Części I odpowiada Wykonawca Części II zamówienia publicznego omawianego przetargu.

Odpowiedź 3: 
Zgodnie z technologią montażu ruchomego dna i technologii uzdatniania wody do wykonania montażu „suchego” urządzeń nie muszą być doprowadzone media w postaci: ciepłej wody, ciepła technologicznego, instalacji teletechnicznych, centralnego ogrzewania, wentylacji. Do budynku doprowadzone jest zasilanie docelowe elektryczne, zimna woda, część wew. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod płyta fundamentową budynku. Przed napełnieniem niecki basenowej „montaż mokry” Wykonawca części II wykona niezbędne media w postaci ciepłej wody, ciepła technologicznego, instalacji teletechnicznych i kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o, wentylacji.
Ponadto w celu usprawnienia realizacji poszczególnych etapów prac, zakres robót części I i II ustalany będzie na cotygodniowych naradach koordynacyjnych.

4. Pytanie nr 4:
Prosimy o informację, czy ze względu na jednostkowy charakter wykonywanego produktu w postaci niecki stalowej z ruchomym dnem oraz panującą sytuację gospodarczą Covid 19 istnieje możliwość zmiany zapisu SIWZ w odniesieniu do pkt. XXVI. Zaliczki. „Stosownie do postanowienia art. 151a ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowe warunki na jakich mogą być udzielane zaliczki przez zamawiających posiadających status jednostek sektora finansów publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) określają przepisy art. 151a ust. 2-8 ustawy Pzp.”
Umożliwienie udzielenia w Zamówieniu publicznym zabezpieczonej zaliczki na poczet wykonania zadania wiązałoby się z możliwością złożenia niższej ceny ofertowej za przedmiotowy produkt.

Odpowiedź 4:
Zamawiający z uwagi na panującą sytuację gospodarczą wywołaną Covid 19, nie będzie korzystał z możliwość zmiany zapisu SIWZ w odniesieniu do pkt. XXVI. Zaliczki.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
RIR.III.271.4.2020                                                                                                              Lubaczów, 03.08.2020 r.

 

 

Do wszystkich

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”

 

Modyfikacja treści SIWZ

 

                Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2020 r.

 

Modyfikuje się treść SIWZ w punkcie III, V, VIII,  X, XII, które otrzymują brzmienie:

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia.

 

Modyfikacja zapisów punktu 3.1. Część I : 1. Niecka basenowa o wymiarach 25x16 ze stali nierdzewnej - Ruchome dno

poprzez:

a) zastąpienie ustępu „System poruszania: siłowniki hydrauliczne, umiejscowione bezpośrednio przy i prostopadle do ściany basenu w oddzielnym pomieszczeniu technicznym: liny ze stali nierdzewnej są podłączone bezpośrednio do tłoku siłownika" ustępem o brzmieniu „System poruszania: siłowniki hydrauliczne, liny ze stali nierdzewnej.”

b) zastąpienie zdania: „Platformy ruchomego dna mają być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych prostopadle i bezpośrednio przy ścianie basenu w pomieszczeniu technicznym", zdaniem „Platformy ruchomego dna mają być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych w pomieszczeniu technicznym."

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


Modyfikuje się zapisy punktu 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 2) Zdolności technicznej lub zawodowej:

              złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją:

 

Część I – Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 2 niecki basenowe ze stali nierdzewnej  w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2,

-   Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 2 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej, w których zainstalowane zostało dno ruchome,

-    Wykonawca wykonał co najmniej 2 obiegi technologii wody dla niecek basenowych w których zainstalowane zostało dno ruchome,

-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 dno ruchome typu pierwszego,

-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 dno ruchome w systemie ruchomego dna z dwiema platformami  dual floor,

- wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

Pozostałe wymagania dla kierownika robót sanitarnych oraz kierownik brygady spawaczy / brygadzisty pozostają bez  zmian.

 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

Modyfikuje się zapisy punktu 3)    Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją:

a) Część I - Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej  w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250,0 m2,

-   Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 2 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej, w których zainstalowane zostało dno ruchome,

-    Wykonawca wykonał co najmniej 2 obiegi technologii wody dla niecek basenowych w których zainstalowane zostało dno ruchome,

-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 dno ruchome typu pierwszego,

-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 dno ruchome w systemie ruchomego dna z dwiema platformami  dual floor,

- wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

Pozostałe wymagania dla kierownika robót sanitarnych oraz kierownik brygady spawaczy / brygadzisty pozostają bez  zmian.

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego  w Lubaczowie, ul. Rynek 26  kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).  W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz - w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca przesyła dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę ePUAP   /nu5a8dv89f/SkrytkaESP  oraz składa kopię dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej) jako załącznik do oferty.

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

8.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczonej Oferta na przetarg nieograniczony pn: Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II” oraz „Nie otwierać przed 14.08.2020 r. godz. 12:15” Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy.

 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2020 r. do godz. 12.00 - w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr 16, Biuro Obsługi Mieszkańców

2. Komisyjnej otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr 6, Sala obrad w dniu 14.08.2020 r. o godz. 12:15. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt


RIR.III.271.4.2020                                                                                                              Lubaczów, 03.08.2020 r.

 

Do wszystkich

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”

 

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

 

Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2020 r.

 

Zmienia się Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie 4), 7), 7a), 8), 10), 11), które otrzymują brzmienie:

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zmiana zapisów punktu 3. Opis przedmiotu zamówienia:  3.1. Część I : 1. Niecka basenowa o wymiarach 25x16 ze stali nierdzewnej - Ruchome dno

poprzez:

a) zastąpienie ustępu „System poruszania: siłowniki hydrauliczne, umiejscowione bezpośrednio przy i prostopadle do ściany basenu w oddzielnym pomieszczeniu technicznym: liny ze stali nierdzewnej są podłączone bezpośrednio do tłoku siłownika" ustępem o brzmieniu „System poruszania: siłowniki hydrauliczne, liny ze stali nierdzewnej.”

b) zastąpienie zdania: „Platformy ruchomego dna mają być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych prostopadle i bezpośrednio przy ścianie basenu w pomieszczeniu technicznym", zdaniem „Platformy ruchomego dna mają być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych w pomieszczeniu technicznym."

 

 

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej:

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży:

              oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,

              złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją:

Część I – Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 2 niecki basenowe ze stali nierdzewnej  w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2,

-   Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 2 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej, w których zainstalowane zostało dno ruchome,

-    Wykonawca wykonał co najmniej 2 obiegi technologii wody dla niecek basenowych w których zainstalowane zostało dno ruchome,

-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 dno ruchome typu pierwszego,

-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 dno ruchome w systemie ruchomego dna z dwiema platformami  dual floor,

- wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

Pozostałe wymagania dla kierownika robót sanitarnych oraz kierownik brygady spawaczy / brygadzisty pozostają bez  zmian.

 

 

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej:

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży:

              złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją:

 

Część I – Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 2 niecki basenowe ze stali nierdzewnej  w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2,

-   Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 2 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej, w których zainstalowane zostało dno ruchome,

-    Wykonawca wykonał co najmniej 2 obiegi technologii wody dla niecek basenowych w których zainstalowane zostało dno ruchome,

-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 dno ruchome typu pierwszego,

-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 dno ruchome w systemie ruchomego dna z dwiema platformami  dual floor,

- wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Pozostałe wymagania dla kierownika robót sanitarnych oraz kierownik brygady spawaczy / brygadzisty pozostają bez  zmian.


8) Wymagania dotyczące wadium.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego  w Lubaczowie, ul. Rynek 26  kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).  W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz - w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca przesyła dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę ePUAP   /nu5a8dv89f/SkrytkaESP  oraz składa kopię dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej) jako załącznik do oferty.

10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Lubaczowie

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

pokój nr 16, Biuro Obsługi Mieszkańców

do dnia 14.08.2020 r. do godz. 12.00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Lubaczowie

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

pokój nr 6, Sala obrad

dnia 14.08.2020 r. do godz. 12.15

 

W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu  pozostaje niezmieniona./-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

Dokument w formacie ZIPModyfikacja treści SIWZ, Modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.08.2020 r.
Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.08.2020 r. nr BZP 540142650-N-2020
Dokument w formacie ZIPWyjaśnienie, Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia nr 540142650-N-2020 oraz inwentaryzacja etapu I
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra