Lubaczów
Piątek, 14 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
27-07-2020
Informacja o wniesieniu zapytania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”
27-07-2020

RIR.III.271.4.2020                                                              
Lubaczów, 27.07.2020 r.


Do wszystkich
Wykonawcówdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”


Informacja o wniesieniu zapytania


    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  informuję, że w dniach 23.07.2020 r. i 24.07.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną prośby o udzielenie wyjaśnień i modyfikacji związanych z zapisami SIWZ:
Treść pytań z dnia 23.07.2020 r.:
Otóż, w części III punkcie 3 podpunkcie A. SIWZ przedmiot zamówienia opisany został następująco:
„System poruszania: siłowniki hydrauliczne, umiejscowione bezpośrednio przy i prostopadle do ściany basenu w oddzielnym pomieszczeniu technicznym: liny ze stali nierdzewnej są podłączone bezpośrednio do tłoku siłownika"
i dalej:
„Platformy ruchomego dna mają być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych prostopadle i bezpośrednio przy ścianie basenu w pomieszczeniu technicznym."
Odnosząc się do tak opisanego przedmiotu zamówienia wskazuję, iż jest on niezgodny z przepisami PZP i w istocie narusza zasady uczciwej konkurencji.
Na wstępie zauważam, iż Artykuł 29 ust. 2 PZP zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Reguła ta została skonkretyzowana w ustępie 3 tego artykułu, który stanowi, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
Podnoszę, iż jedynym podmiotem, który może wykonać tak opisany przedmiot zamówienia jest firma Variopool B.V„ która - jak uzyskałem informację - posiada patent na tego rodzaju rozwiązanie o numerze EP 2 917 435.
Dlatego też, Państwo - jako Zamawiający - powinni zatem zamieścić w SIWZ określenie "lub równoważny", jak również wskazać tzw. kryteria równoważności, czyli określić parametry techniczne i wymagania jakościowe określające dopuszczalny zakres równoważności ofert. Pozwala to wykonawcom na ustalenie, czy ich produkt lub usługa spełnia wymogi zamawiającego oraz uniknięcia ryzyka odrzucenia ofert z uwagi na niespełnienie wymogów co do produktów, których opis znajduje się w SIWZ. Jednocześnie zauważam, iż dopuszczenie przez zamawiającego rozwiązań równoważnych nie może być pozorne lecz musi dawać wszystkim wykonawcom realną możliwość zaoferowania produktu równoważnego.
W przeciwnym razie (zarówno w sytuacji, gdy zamawiający nie dopuści ofert równoważnych, jak i nie określi kryteriów równoważności) dochodzi do naruszenia uczciwej konkurencji, co może być podstawą do zakwestionowania SIWZ-u obejmującego przedmiotowy opis, poprzez zaskarżenie warunków przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej.
Orzecznictwo KIO jest w tym zakresie jednolite i opowiada się za ochroną zasad konkurencyjności w ramach przetargów. Izba wskazuje w szczególności, że dyskryminacja wykonawców może wynikać z użycia przy opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń konkretnego producenta lub konkretnego produktu (dyskryminacja bezpośrednia) lub posługiwania się parametrami wskazującymi na konkretnego producenta lub konkretny produkt (dyskryminacja pośrednia). Jako formę dyskryminacji pośredniej przyjmuje się również ustalanie wymagań na tyle rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (wyrok KIO z dnia 13 stycznia 2009 r„ sygn. KIO/UZP 1502/08).
W orzecznictwie wskazuje się, że samo wskazanie przez zamawiającego na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie przedmiotu wraz z dodaniem wyrazów „lub równoważne" jest niewystarczające (wyrok KIO z dnia 4 marca 2016 r., sygn. KIO 233/16). Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres minimalnych parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SIWI. Wymogi co do równoważności produktów winny być podane w sposób przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej strony Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestie równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu przetargowym mieli jasność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i równego dostępu do zamówienia publicznego (wyrok KIO z dnia 20 marca 2017 r„ sygn. KIO 413/17). KIO stoi ponadto na stanowisku, że dopuszczenie produktów równoważnych nie może być iluzoryczne lecz rzeczywiste (wyrok KIO z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. KIO 2884/13).
Ponieważ wspomniany patent dotyczy po pierwsze sposobu montażu siłowników hydraulicznych bezpośrednio przy i prostopadle do ściany basenu, po drugie bezpośredniego podłączenia lin stalowych do tłoku siłownika, to dopuszczenie innych sposobów montażu siłowników oraz innych sposobów połączenia lin z siłownikami pozwoli uniknąć Zamawiającemu zarzutu uprzywilejowania jednego oraz wyeliminowania pozostałych wykonawców.
W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, składam niniejszym wniosek:
Wniosek nr 1
Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie następujących zmian w części III punkcie 3 podpunkcie A. SIWZ:
1.    zastąpienie ustępu „System poruszania: siłowniki hydrauliczne, umiejscowione bezpośrednio przy i prostopadle do ściany basenu w oddzielnym pomieszczeniu technicznym: liny ze stali nierdzewnej są podłączone bezpośrednio do tłoku siłownika" ustępem o brzmieniu „System poruszania: siłowniki hydrauliczne, liny ze stali nierdzewnej"
2.    zastąpienie zdania „Platformy ruchomego dna mają być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych prostopadle i bezpośrednio przy ścianie basenu w pomieszczeniu technicznym." zdaniem „Platformy ruchomego dna mają być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych w pomieszczeniu technicznym."
Powyższe istniejące zapisy naruszają zasadę uczciwej konkurencji, gdyż faworyzują jedynego przedsiębiorcę, który ma prawa patentowe na rozwiązanie dotyczące sposobu montażu siłowników hydraulicznych oraz sposobu połączenia lin stalowych z siłownikiem.
W części V punkcie 2 podpunkcie 2) SIWZ jako jeden z warunków spełnienia wymogu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej jest opisany warunek następujący:
„Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome w systemie dual floor"
Zapis taki stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji, gdyż eliminuje wszystkich wykonawców działających na polskim rynku poza firmą Variopool B.V„ która, ze względu na swoją dominującą rolę w Europie i największą skalę produkcji, jako jedyna może spełnić ten warunek. Należy zauważyć także, iż oczekiwanie Zamawiającego wykazania się przez wykonawców realizacjami ruchomego dna w systemie dual floor (co oznacza ruchome dno z dwiema platformami) nie ma uzasadnienia, ponieważ wykonanie tego typu urządzenia nie stanowi szczególnej trudności dla firmy profesjonalnie zajmującej się produkcją i montażem ruchomych den. Z technicznego punktu widzenia znacznie trudniejsze jest wykonanie np. ruchomego dna na części basenu współpracującego z ruchomą przegrodą.
W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, składam niniejszym wniosek:
Wniosek nr 2
Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie z części V punktu 2 podpunktu 2) SIWZ, a w konsekwencji z części VI punktu 2 podpunktu 3) litery a) SIWZ zapisu:
„Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome w systemie dual floor"
Powyższy zapis narusza zasadę uczciwej konkurencji, gdyż faworyzuje jednego przedsiębiorcę, który może wykazać się spełnieniem tego warunku.
Treść pytań z dnia 24.07.2020 r.:
1)    Czy szafki ubraniowe w szatni wchodzą w skład wyceny, jeśli tak to prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane?
2)    Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji powykonawczej z Etapu 1 inwestycji tj. stan surowy zamknięty.
3)    Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie plików dwg w celu wykonania szczegółowej kalkulacji np. powierzchni elewacji.
4)    Na rysunkach elewacji widnieje oznaczenie cyfrą 9 elementu elewacji, brak opisu pozycji w legendzie.
5)    Zwracamy się z prośbą o informacje jaka część stolarki wewnętrznej została wykonana w ramach etapu I zrealizowanej Inwestycji, w przedmiarze stan surowy zamknięty widnieją pozycje D9, D12 - drzwi aluminiowe, w dołączonym zestawieniu stolarki są to drzwi do kabin HPL.
6)    Brak PZT z rozrysowaniem terenu utwardzonego kostką.
7)    Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, to w jaki sposób zostanie rozwiązana sprawa formalna dwóch wykonawców na jednym placu budowy. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ o braku możliwości składania ofert częściowych.
8)    Prosimy doprecyzowanie czy po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie pozytywnej opinii Sanepidu i Straży Pożarnej zgodnie z zapisami umowy tj § 8 Odbiory pkt. 5 3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
9)    Czy w zakresie Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu
10)    Prosimy o udostępnienie kompletnego spisu rysunków dot. instalacji sanitarnych tj. CO, CT, tech basenowej, wentylacji, gazu. Opis techniczny dokumentacji sanitarnej nie zawiera takiego spisu. Numeracja dokumentacji instalacji sanitarnych udostępniona przez Zamawiającego jest nie kompletna gdyż brak jest rysunku PB-S4, PB-S6, PB-S7,
11)    Prosimy o informację w jaki sposób została przewidziana sprawa montażu centrali wentylacyjnej w piwnicy. Zgodnie z dokumentacją architektoniczną sa zamontowane w etapie 1 drzwi zewnętrzne na pochylni o wymiarach szer 245 wys 200, natomiast zgodnie z kartami producenta centrali zamieszczonymi do przetargu najmniejsza sekcja z wymiennikiem krzyżowym ma szer 227 wys 288 długość 330
12)    Prosimy o potwierdzenie że kanały wyciągowe na hali basenowej nie wymagają izolowania
13)    Prosimy o potwierdzenie, że podbasenie nie jest osobną strefą p.poż z halą basenową i nie należy na kanałach wentylacyjnych nawiewnych w stropach pomiędzy piwnica a parterem montować klap p.poz i uwzględniać ich w wycenie.
14)    Prosimy o potwierdzenie ze wszystkie otwory technologiczne pod instalacje sanitarne i elektryczne zostały wykonane w etapie 1 i nie należy ich uwzględniać w wycenie.
15)    Prosimy potwierdzenie ze w etapie 1 zostały wykonane w dachu otwory wraz z cokołami pod wentylację i wywiewki kanalizacyjne i nie należy i wycenić.
16)    Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca etapu 2 inwestycji nie ponosi odpowiedzialności za gwarancję elementów zamontowanych w etapie 1 tj , stolarki, pokrycia dachowego itp.
17)    Prosimy o potwierdzenie że Automatyka technologii basenowej jest zakresie technologii uzdatniania wody a nie w zakresie instalacji elektrycznych
18)    Prosimy o potwierdzenie że wszystkie roboty budowlane niezbędne do montażu niecki basenowej tj. np. betonowania konstrukcji, podbudowy pod dno, punkt styku izolacji necki i plaży basenowej sa w zakresie dostawcy niecki, a nie w zakresie robót wykończeniowych
19)    Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej z dokładnie zaprojektowanymi pomieszczeniami i sektorami, które mają być objęte automatycznym sterowaniem, zgodnie o wyganiamy opisanymi w SIWZ poniżej. Na podstawie opisu udostępnionego przez Zamawiającego nie da się przygotować rzetelnej wyceny.
Budynek należy wyposażyć w instalacje automatycznego sterowania temperaturą w pomieszczeniach/sektorach budynku. Będzie to inteligentny moduł dostarczany przez dostawcę systemów grzewczych i wentylacyjnych budynku. Dzięki zastosowaniu modułu będzie możliwe sterowanie instalacjami znajdującymi się w budynku, co wpływa na poprawę komfortu korzystania z powierzchni.
Budynek należy wyposażyć w instalacje wraz z okablowaniem do monitorowania produkcji i zużycia energii cieplnej i elektrycznej w czasie rzeczywistym. Prezentacja wyników zużycia energii będzie zamieszczana na stronie internetowej pływalni. Wyniki będą pochodziły z inwerterów/liczników/inteligentnych modułów sterowania urządzeniami. Będą to moduły dostarczane przez poszczególnych dostawców urządzeń i łącznie będą tworzyły spójny system monitorowania produkcji i zużycia energii przez urządzenia zasilające budynek.
20)    Prosimy o potwierdzenie iż w wycenie nie należy uwzględniać żadnych sieci sanitarnych zewnętrznych., jeśli jest inaczej prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o ten zakres
21)    Prosimy o potwierdzenie iż wycenie nie należy uwzględniać przyłącza gazu oraz stacji redukcyjno pomiarowej, a  tylko instalacje gazową wewnątrz budynku. Jeśli jest inaczej prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o ten zakres
22)    Termin zadawania pytań mija 24.07.2020r., natomiast planowana wizja lokalna jest 27.07.2020 r. Czy będzie możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi po 27.07.2020 r.?
23)    Proszę uzupełnić projekt punktu ładowania pojazdów o kompletny opis techniczny (obecnie jest tylko DTR ładowarki samochodów), schemat blokowy z rozwiązaniami technicznymi, umiejscowienie na planie budynku/zagospodarowania terenu elementów systemu ładowania pojazdów (magazyn energii, kontrolerów, przełączników), długość i typ okablowania. Załączony projekt stacji ładowania pojazdów w obecnej formie nie pozwala na jego wycenę.
24)    Proszę o dostarczenie przedmiaru robót do projektu punktu ładowania z uwzględnieniem powyższych uszczegółowienia.
25)    Proszę o dostarczenie przedmiaru robót do projektu Instalacji fotowoltaicznej.
26)    Czy jest przygotowane podłoże na dachu do montażu wsporników pod instalację fotowoltaiczną i odgromową?
27)    Czy są przygotowane wpusty w dachu do prowadzenia kabli instalacji fotowoltaicznej do wnętrza budynku?

 
    Jednocześnie informuję, że zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof SzpytDokument w formacie ZIPInformacja o wniesieniu zapytania z dnia 23.07.2020 r. oraz 24.07.2020 r.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-07-27
Ostatnia modyfikacja: , 2020-07-27


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra