Lubaczów
Piątek, 14 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
10-06-2020
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie”
10-06-2020

RIR.III.271.3.2020                                                                                                     Lubaczów, dnia 10.06.2020 r.INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERTdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RIR.III.271.3.2020
Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie”


Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
część I -    949 916,01 zł brutto
część II -  606 286,43 zł brutto

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 10.06.2020 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następujące oferty: 

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Okres gwarancji

1

10.06.2020

9:20

F.H.U. UNI-DEKOR

Tomasz Bąski

ul. Kwiatowa 9

37-600 Lubaczów

Cz. I

889 412,72 zł

5 lat

2

10.06.2020

10:00

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

Cz. I

 

879 519,00 zł

5 lat

Cz. II

 

534 080,78 zł

5 lat

3

10.06.2020

10:10

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

Cz. I

710 189,49 zł

5 lat

Cz. II

 

392 545,79 zł

5 lat

4

10.06.2020

10:45

Zakład Instalacyjny Wod-Kan CO i Gaz

Jan Szyk

ul. Witosa 3

37-600 Lubaczów

Cz. I

757 404,62 zł

5 lat

5

10.06.2020

11:00

Strabag Sp. z o.o.,

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Cz. I

695 593,75 zł

5 lat

Cz. II

413 462,25 zł

5 lat

6

10.06.2020

11:25

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych

Spółka  z o.o.

ul. Lwowska 54

22-600 Tomaszów Lubelski

Cz. II

446 959,68 zł

5 lat

 Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.lubaczow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.


                                                                                 /-/

                                                               Burmistrz Miasta Lubaczowa

                                                                       Krzysztof Szpyt

wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-06-10
Ostatnia modyfikacja: , 2020-06-10


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra