Lubaczów
Piątek, 14 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
03-06-2020
Wyjaśnienie treści SIWZ, Modyfikacja treści SIWZ oraz Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R
03-06-2020

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert: 10.06.2020 r. godzina 12:00


RIR.III.271.3.2020                                                                                                           Lubaczów, dnia 03.06.2020 r.Do wszystkichdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie”


Wyjaśnienie treści SIWZ

    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w dniu 01.06.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną prośby o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ. Treść zapytań:

1. W związku z przygotowaniami do złożenia oferty w ww. postępowaniu przetargowym zauważa, iż z uwagi na obecną sytuacją epidemiczną w Polsce oraz utrudnioną możliwością uzyskania wadium  w formie papierowej przez wzgląd, iż większość ubezpieczycieli zgodnie z zaleceniami wprowadziło pracę zdalną, Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wadium w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – dotyczy wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz tj. gwarancji ubezpieczeniowej – oraz dołączenie do oferty kopii dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej)? Wykonawca zaznacza, iż na gruncie art. 781 § 2 k.c. oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) jest równoważne
z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości złożenia wadium w wersji elektronicznej prosimy o wskazanie adresu email, na które należy je przesłać. 
Odp.: Z uwagi na obecną sytuacją epidemiczną w Polsce, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie wymagań dot. wadium. Patrz modyfikacja treści SIWZ, Wymagania dotyczące wadium:
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego  w Lubaczowie, ul. Rynek 26  kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).  W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz - w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca przesyła dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę ePUAP /nu5a8dv89f/SkrytkaESP oraz składa kopię dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej) jako załącznik do oferty.

2. W kosztorysie w ul. Leszka Białego w kosztach kwalifikowanych w km 0+266,00-0+574,00 w poz. 8d.3 i 9d.3 - suma studni rewizyjnych wynosi 9. W kosztorysie w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w poz. 6d.2 i 7d.2- suma studni rewizyjnych wynosi 3. W obu kosztorysach dotyczących projektowanej kanalizacji deszczowej suma studni wynosi 12 sztuk.
W projekcie budowlanym, na planie sytuacyjnym ul. Księcia Leszka Białego projektowanych studni rewizyjnych jest 14 sztuk. Prosimy o dodanie do kosztorysu brakującej ilości studni rewizyjnych w ilości 2 sztuki.
Odp.: Poprawiono poszczególne ilości w przedmiarach robót. Patrz modyfikacja Załącznika nr 9 do SIWZ.

3. W kosztorysie w ul. Leszka Białego w kosztach kwalifikowanych w km 0+266,00-0+574,00  w poz.11d3 -18 sztuk studzienek ściekowych. W kosztorysie w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w poz. 9d.2- 4 sztuki studzienek ściekowych. W obu kosztorysach dotyczących projektowanej kanalizacji deszczowej suma studzienek ściekowych wynosi 22 sztuki.
W projekcie budowlanym, na planie sytuacyjnym ul. Księcia Leszka Białego projektowanych studzienek ściekowych jest 27 sztuk. Prosimy o dodanie do kosztorysu brakującej ilości studzienek ściekowych ilości 5 sztuk.
Odp.: Poprawiono poszczególne ilości w przedmiarach robót. Patrz modyfikacja Załącznika nr 9 do SIWZ.

4. W kosztorysie ul. Leszka Białego w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w dziale 4. Nawierzchnia bitumiczna Poz 21d.4 Ułożenie rur osłonowych HDPE 2X 40/3,7mm- 836,7 m2. Prosimy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej.
Odp.: Poprawiono przedmiar robót. Patrz modyfikacja Załącznika nr 9 do SIWZ.

5. W kosztorysie ul. Leszka Białego w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w dziale 4. Nawierzchnia bitumiczna brak warstwy wiążącej prosimy o dodanie brakującej pozycji kosztorysowej.
Odp.: Poprawiono przedmiar robót. Patrz modyfikacja Załącznika nr 9 do SIWZ.

6. W kosztorysie ul. Leszka Białego w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w dziale 5. Kanalizacja teletechniczna – z uwagi na brak w dziale robót ziemnych. Prosimy o dodanie pozycji (wykopy i zasypanie wykopów).
Odp.: Zakres robót ziemnych dla kanalizacji teletechnicznej, ujęty jest sumarycznie wraz z robotami ziemnymi dla kanalizacji deszczowej. Pozycja Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III wykop pod kanał, studnie rewizyjne oraz wpusty ściekowe: 243,8m3, zawiera obmiar wykopu zarówno pod kanał deszczowy jak i kanał teletechniczny.

7. W przedmiarach oraz w opisie zamówienia widnieje informacja, że nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych mają zostać wykonane z mieszanek dla kategorii ruchu KR2. Natomiast wg SST punkt D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna nawierzchnie należy wykonać z mieszanek dla kategorii ruchu KR 3-4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odp.: Dla dróg gminnych objętych przetargiem obowiązuje standard KR 1-2 i taki należy przyjąć do oferty.  Patrz STWiOR na w-wy bitumiczne po modyfikacji w załączeniu do dokumentacji przetargowej.


 /-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
 


RIR.III.271.3.2020                                                                                                             Lubaczów, 03.06.2020 r.


Do wszystkich


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R  ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie

Modyfikacja treści SIWZ

    Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2020 r.

Modyfikuje się treść SIWZ w punkcie VIII,  X, XII, które otrzymują brzmienie:

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego  w Lubaczowie, ul. Rynek 26  kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).  W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz - w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca przesyła dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę ePUAP   /nu5a8dv89f/SkrytkaESP  oraz składa kopię dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej) jako załącznik do oferty.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.
8.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczonej Oferta na przetarg nieograniczony pn: „Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi  w Lubaczowie oraz „Nie otwierać przed 10.06.2020 r. godz. 12:15” Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy.

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.    Ofertę należy złożyć do dnia 10.06.2020 r. do godz. 12.00 - w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr 7, sekretariat.
2.    Komisyjnej otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr 6, Sala obrad w dniu 10.06.2020 r. o godz. 12:15. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

RIR.III.271.3.2020                                                                                                                  Lubaczów, 03.06.2020 r.


Do wszystkich


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2020 r.

Zmienia się Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie 8), 10), 11), które otrzymują brzmienie:

8) Wymagania dotyczące wadium.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego  w Lubaczowie, ul. Rynek 26  kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).  W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz - w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca przesyła dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę ePUAP   /nu5a8dv89f/SkrytkaESP  oraz składa kopię dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej) jako załącznik do oferty.

10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 7, sekretariat
do dnia 10.06.2020 r. do godz. 12.00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 6, Sala obrad
dnia 10.06.2020 r. do godz. 12.15

W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu  pozostaje niezmieniona /-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
  

Dokument w formacie ZIPWyjaśnienie treści SIWZ Drogi Mazury II z 3.06.2020 r.
Dokument w formacie ZIPModyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu
(Uwaga! w pliku: Leszka Białego - kwalifikowane 2020, w zakładce przedmiar, dokonano korekty wartości w poz. 13d.3 z uwagi na dwie rozbieżne wartości. Prawidłowa wartość to 896,6m3, pozostałe zakładki: "kosztorysy" zawierały prawidłowe wartości)
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-06-03
Ostatnia modyfikacja: , 2020-06-04


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra