Lubaczów
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
04-03-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
04-03-2011

GPR.V.271-5/11                     
Lubaczów, 2011-03-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Przebudowa chodnika ulicy B. Chrobrego w Lubaczowie - strona prawa”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Urząd Miejski w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
urzad@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok.15 lub za zaliczeniem pocztowym

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 179 mb chodnika ulicy Chrobrego w Lubaczowie. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Rozebranie chodników z płyt betonowych – 330 m2
b) Ciecie nawierzchni mechaniczne z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm – 179 m
c) Wymiana krawężników i obrzeży na odcinku 179 m,
d) Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 2 kolory kostki (czarny na wjazdach i oliwkowy pozostała powierzchnia chodnika) – 330m2
4.2 Dodatkowe informacje:
Szczegółowy zakres robót zawierają projekty budowlane oraz przedmiary robót. Roboty wykonane być powinny zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji robót budowlanych określa projekt umowy.

4.3. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
45233140-2 - Roboty drogowe
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
4.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia następować będzie do 30.06.2011 r.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, trzech robót budowlanych porównywalnych z zakresem zamówienia o wartości co najmniej 50 000 zł.
2)dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia
3)ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów - Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust, potwierdzających prawo do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne metodą spełnia - nie spełnia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt.1-3 niniejszego rozdziału SIWZ.
W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8) Informacja na temat wadium:
wadium - nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100 %
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 7 , sekretariat
do dnia 30.03.2011 r. do godz. 10.00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 6 , Sala obrad
dnia 30.03.2011 r. o godz. 10.15

12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia:
35968-2011, dnia 04.03.2011


            /-/
          Burmistrz Miasta Lubaczowa
          Maria MagońDokument w formacie ZIP Dokumentacja przetargowa - do pobrania w wersji spakowanej w formacie "zip"
wstecz


Informacje wprowadził: , 2011-03-04
Ostatnia modyfikacja: , 2016-10-05


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra