Lubaczów
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
01-02-2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w 2011r."
01-02-2011

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: GPR.V.271-2/11

Nazwa zadania: „Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w 2011 r.”


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Regionalne Biuro Wyceny Nieruchomości i Firm „RAJAL”

mgr Alicja Rajchel

Jabłonica Polska 95A

36-213 Haczów


Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 38 732,70 zł i otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Oferta wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, została sporządzona zgodnie z cyt. wyżej ustawą oraz wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kwota oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

netto/brutto

Punkty w kryterium „cena”

Łączna

punktacja

1

POSESJA”

Wycena nieruchomości

Tadeusz Dziadosz

ul. Ogrodowa 12

36-040 Boguchwała

51 350,00 zł netto

63 160,50 zł brutto

61,32

61,32

2

LUSO-ROUX POLSKA

Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

67 792,00 zł netto

83 384,16 zł brutto

46,45

46,45

3

JPP PROPOS NIERUCHOMOŚCI

Jan i Piotr Piechota Spółka Jawna w Rzeszowie

ul. Hetmańska 40A/3

35-078 Rzeszów

53 520,00 zł netto

65 829,60 zł brutto

58,84

58,84

4

ATUT NIERUCHOMOŚCI AGATA GĄGOR – ŁUKSIK

ul. Bardowskiego 1c

35-005 Rzeszów

69 800,00 zł netto

85 854,00 zł brutto


Wykonawca wykluczony

(art.24 ust.2 pkt 4)

Oferta odrzucona

(art.24 ust.4)


5

Regionalne Biuro Wyceny Nieruchomości i Firm „RAJAL”

mgr Alicja Rajchel

Jabłonica Polska 95A

36-213 Haczów

31 490,00 zł netto

38 732,70 zł brutto

100

100

6

BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Jerzy Zieliński

Rzeczoznawca majątkowy

ul. Paderewskiego 20/90

37-700 Przemyśl

47 250,00 zł netto

58 117,50 zł brutto

66,64

66,642. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty w trybie art. 89 ustawy.

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę, a jego ofertę, na podstawie art. 24 ust.4, uznaje się za odrzuconą.

Uzasadnienie:

Zamawiający w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprecyzował warunki udziału w postępowaniu tj. Określone w Rozdziale 6 pkt 5 SIWZ - Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawcy zobowiązani zostali do wykazania, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymieniony wyżej Wykonawca nie wykazał, pomimo wezwania Zamawiającego do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów, spełniania warunku udziału

w postępowaniu. W złożonej przez ATUT NIERUCHOMOŚCI AGATA GĄGOR – ŁUKSIK ofercie

nie przedłożono potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

W związku z powyższym został wezwany w dniu 25.01.2011 r., w trybie art. 26 ust.3 ustawy, do uzupełnienia oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnienie, nie później, niż w dniu składania ofert, tj. 21.01.2011 r. potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt 4 Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu wyklucza się z postępowania, a złożoną przez nich ofertę, zgodnie z art.24 ust.4 uznaje się za odrzuconą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w Dziale VI ustawy – „Środki Ochrony Prawnej”.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2011-02-01
Ostatnia modyfikacja: , 2011-02-01


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra