Lubaczów
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
01-02-2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Lubaczowa w 2011 r"
01-02-2011

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPR.V.271-3/11

Nazwa zadania:„Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Lubaczowa w 2011 r.”


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Janusz Kasperski

USŁUGI GEODEZYJNE

37-613 Ruda Różaniecka 28


Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu


Powyższa oferta, złożona została na kwotę 26 800,00 zł i otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Oferta wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, została sporządzona zgodnie z cyt. wyżej ustawą oraz wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kwota oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Punkty w kryterium „cena”

Łączna

punktacja

1


Janusz Kasperski

USŁUGI GEODEZYJNE

37-613 Ruda Różaniecka 28


26 800,00 zł

100

100

2

Geodeta uprawniony

Danuta Mróz

ul. Słowackiego 26/16

37-600 Lubaczów

21 400,00 zł

Wykonawca wykluczony

(art.24 ust.2 pkt 4)

Oferta odrzucona

(art.24 ust.4)


3

Geodeta uprawniony

Edward Tarasik

ul. Kustronia 18

37-630 Oleszyce

37 300,00 zł

Wykonawca wykluczony

(art.24 ust.2 pkt 4)

Oferta odrzucona

(art.24 ust.4)
2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty w trybie art. 89 ustawy.

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono dwóch Wykonawców, a ich oferty, na podstawie art. 24 ust.4, uznaje się za odrzucone.


Uzasadnienie:

Zamawiający w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprecyzował warunki udziału w postępowaniu tj. Określone w Rozdziale 6 pkt 5 SIWZ - Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem usług geodezyjnych

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawcy zobowiązani zostali do wykazania, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymienieni wyżej Wykonawcy nie wykazali, pomimo wezwania Zamawiającego do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów, spełniania warunku udziału w postępowaniu. W złożonych ofertach: Geodety uprawnionego Danuty Mróz oraz Geodety uprawnionego Edwarda Tarasik nie przedłożono potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem usług geodezyjnych.

W związku z powyższym zostali wezwani w dniu 25.01.2011 r., w trybie art. 26 ust.3 ustawy, do uzupełnienia oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnienie, nie później, niż w dniu składania ofert, tj. 21.01.2011 r. potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem usług geodezyjnych.

Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 4 Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu wyklucza się z postępowania, a złożoną przez nich ofertę, zgodnie z art.24 ust.4 uznaje się za odrzuconą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w Dziale VI ustawy – „Środki Ochrony Prawnej”.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2011-02-01
Ostatnia modyfikacja: , 2011-02-01


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra