Lubaczów
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
28-01-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
28-01-2011

GPR.V.271-4/11                                                                                                                  Lubaczów, 2011-01-28


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie miasta Lubaczowa w 2011 roku”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Urząd Miejski w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
urzad@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok.15 lub za zaliczeniem pocztowym

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie miasta Lubaczów w 2011 roku.
- Ilość punktów świetlnych - 1290 szt
- Ilość punktów zapalania (sterowania) - 29 szt. (zgodnie z załącznikiem nr 4).
Prowadzenie eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń.
a) Oferent określi cenę za konserwację i obsługę urządzeń - wszystkich punktów świetlnych na terenie miasta Lubaczowa tj. stanowiących majątek PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. oraz Gminy Miejskiej w Lubaczowie. Opłata za utrzymanie i konserwację rozliczana będzie w cyklach miesięcznych. Podstawą uregulowania opłaty będzie rachunek i protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.
b) Oferent sporządzając ofertę winien uwzględnić okoliczność, że część urządzeń oświetleniowych, których konserwacja ma być przedmiotem usługi stanowi własność PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. Wykonawca powinien uregulować więc własnym staraniem, kwestię dostępu do urządzeń. Cena za konserwację i obsługę urządzeń powinna uwzględnić ewentualne koszty, jakie wykonawca poniesie w związku z uzyskaniem zgody właściciela urządzeń na dostęp do nich.
c) Do obowiązków wykonawcy należy :
Dokonanie raz w roku oględzin oświetlenia ulicznego oraz punktów pomiarowo - rozdzielczych w celu wykrycia uszkodzeń mechanicznych.
Sporządzenie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego, w oparciu o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazanie informacji z oględzin Zamawiającemu.
Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych (dzienniki oględzin, przeglądów, protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów).
d) Utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, a to:
utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności,
okresowe (raz w roku) czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych,
malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic rozdzielczych
utrzymanie estetycznego wyglądu urządzeń, t.j.: systematyczne usuwanie z latarń, szaf oświetleniowych: plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów, linek, sznurów itp., z wyjątkiem oznakowania drogowego oraz obejm i uchwytów flagowych
e) Wymiana elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, a to:
uszkodzonych opraw bądź ich elementów (lamp, kloszy, układów zapłonowych, dławików itp.),
uszkodzonych wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników, przewodów w słupach, elementów osłonowych itp.
innych elementów nie ujętych wyżej, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia;
f) Usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu zleconego zakresu oświetlenia.
g) Załączanie i wyłączanie oświetlenia w ustalonych godzinach – zgodnie z tabelą świecenia ustaloną przez Zamawiającego,
h) Całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji oraz zgłoszeń o usterkach dot. funkcjonowania oświetlenia ulicznego, a także prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie,
i) Utylizacja uszkodzonych źródeł światła.
j) Pokrywanie kosztów utylizacji zużytych lamp.
k) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:
Na wniosek Zamawiającego do kontroli stanu oświetlenia w porze świecenia. Kontrole będą przeprowadzone wspólnie przez obie strony – termin i zakres kontroli strony będą uzgadniać z 3 dniowym wyprzedzeniem.
Sprawdzanie i poprawne działanie: układów zapłonowych opraw, stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, poziomu hałasu i drgań źródeł światła, oraz wskazań aparatury kontrolno – pomiarowej,
Likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowego (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa w czasie max. 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni)
Bieżącą współpracę z PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarosławiu w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych.
Wykonawca - konserwator ma obowiązek uczestnictwa w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń oświetlenia ulicznego. Urządzenia te włącza się do konserwacji po upływie terminu gwarancji udzielonego przez wykonawcę robót.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych.

4.2. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
CPV – 50232100-1 – Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia następować będzie od 01.03.2011 do 31.12.2011 roku.


7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów - Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust, potwierdzających prawo do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne metodą spełnia - nie spełnia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt.1-3 niniejszego rozdziału SIWZ.
W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8) Informacja na temat wadium:
wadium - nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100 %
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 7 , sekretariat
do dnia 08.02.2011 r. do godz. 10.00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 6 , Sala obrad
dnia 08.02.2011 r r. o godz. 10.15

12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia:
14442 -2011, dnia 28.01.2011
                                                                                                                 /-/
                                                                                          Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                                                       Maria Magońwstecz


Ostatnia modyfikacja: , 2016-10-05


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra