Lubaczów
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
24-01-2011
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
24-01-2011

Lubaczów, dnia 24.01.2011 r.
GPR.V.271-1/11
Do wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie miasta Lubaczowa w 2011 roku”, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 14221-2011.ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie miasta Lubaczowa w 2011 roku” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


UZASADNIENIE
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


                                                                                                             Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                                                                          Maria Magoń

wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra