Lubaczów
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
12-01-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
12-01-2011

GPR-V-271.02.2011
Lubaczów, 2011-01-12


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w 2011 r.”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778 z późn. zm.) Urząd Miejski w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
urzad@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok.15 lub za zaliczeniem pocztowym

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
4.1 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie wycen nieruchomości w 2011 r. na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Przedmiot zamówienia dotyczy następujących wycen:
1) pojedyncza działka gruntowa – szt. 5
2) od 2 do 5 działek gruntowych położonych w jednym kompleksie – szt. 5
3) od 6 – 10 działek gruntowych położonych w jednym kompleksie – szt. 6
4) 11 i więcej działek gruntowych położonych w jednym kompleksie – szt. 60
5) działki będące w użytkowaniu wieczystym do aktualizacji opłat rocznych – szt. 1
6) ustalenie wartości działek w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – szt. 7
7) wycena nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej (zawierająca szacunek nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej) – szt. 50
8) wycena nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej (zawierająca szacunek nieruchomości przed podziałem i po podziale geodezyjnym) – szt. 15
9) wycena nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej (zawierająca wartość nieruchomości przed scaleniem i podziałem i wartość nieruchomości przyznanych w wyniku scalenia i podziału) – szt. 50
10) wycena działki do naliczenia renty planistycznej ( zawierająca szacunek działki przed i po zmianie lub uchwaleniu planu) – szt. 10
11) lokal mieszkalny wraz z przynależnościami, w tym grunt z wykonaniem szkicu do wyodrębnienia samodzielności lokalu oraz z wyceną ewentualnych nakładów najemcy – szt. 10
12) lokal użytkowy wraz z przynależnościami w tym grunt z wykonaniem szkicu do wyodrębnienia samodzielności lokalu oraz z wyceną ewentualnych nakładów najemcy – szt. 1
13) wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym z budynkami przynależnymi łącznie z wyceną gruntu ( z drzewostanem ) – szt. 1
14) wycena działki zabudowanej obiektami niemieszkalnymi (np.: budynki użytkowe, gospodarcze, studnie, ogrodzenia, przepompownie, z wyodrębnieniem ceny gruntu, budynków, budowli, drzewostanu) – szt. 1
15) sporządzenie inwentaryzacji budynku do wyodrębnienia lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi – za 1 lokal – szt. 10
16)wycena działki w celu sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – szt. 4
17)określenie wartości służebności gruntowej – szt. 1.
określenie wartości szkód (obniżenie wartości nieruchomości) wyrządzonych budową i eksploatacją podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej – szt. 1.

4.2. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości
74231900-6 - Usługi biegłych

4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia następować będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2011 roku, na podstawie zleceń jednostkowych otrzymywanych od Zamawiającego. Termin wykonania operatu szacunkowego nie powinien przekraczać 14 dni od daty otrzymania zlecenia.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów - Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust, potwierdzających prawo do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne metodą spełnia - nie spełnia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt.1-3 niniejszego rozdziału SIWZ.
W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy .

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty,o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8) Informacja na temat wadium:
wadium - nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100 %
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 7 , sekretariat
do dnia 21.01. 2011 r. do godz. 10.15

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 6 , Sala obrad
dnia 21.01.2011 r. o godz. 10.30

12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 14453-2011, dnia 12.01.2011


                                         /-/
                                          Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                         Maria Magoń

wstecz


Ostatnia modyfikacja: , 2016-10-05


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra