Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
14-06-2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
14-06-2010

UWAGA!

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
http://lubaczow.pl/go.php/przetargi_miejskie/art351.html

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA treści SIWZ!
http://lubaczow.pl/go.php/przetargi_miejskie/art352.html

Numer sprawy GPR-V-341.07.10
Lubaczów, 2010-06-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778). Urząd Miejski w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
urzad@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok.15 lub za zaliczeniem pocztowym

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie.

4.2. Określenie przedmiotu zamówienia:
4.2.1Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
Główna płyta - boisko do gry w piłkę ręczną o wymiarach 20x40 m. Poprzecznie do podłużnej osi głównej płyty - pole do gry w koszykówkę o wymiarach 15x24 m., oraz boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18x9,0m.
Wokół pola do gry w piłkę ręczną - pas bezpieczeństwa szer. 3 m.
Powierzchnia o wym. 26x44 m jest przewidziana do pokrycia trawą syntetyczną. Pole boiska wraz z przestrzenią bezpieczeństwa - ogrodzone siatką wys. 4 m.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
4.2.2 Podbudowę pod trawę syntetyczną.
Podbudowa tłuczniowo-klińcowa z materiałów przepuszczalnych, nie zawierających substancji organicznych, z następujących warstw:
- zagęszczona podsypka piaskowa o grubości 15 cm
- warstwa dolna, wykonana z kruszywa kamiennego, o uziarnieniu 5-40 mm, uwałowana i zagęszczona grubość warstwy 15 cm.
- warstwa górna wykonana z grysu kamiennego, łamanego, o uziarnieniu 3–6 mm, wymieszanego z miałem kamiennym, równo uwałowana i zagęszczona. Grubość warstwy 5 cm.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
4.2.3 Trawa syntetyczna na boiska wielofunkcyjne
Włókna polipropylenowe, osadzone w powłokę lateksową, zasypywane są piaskiem kwarcowym w celu stabilizacji nawierzchni. Otwory drenażowe w warstwie spodniej trawy syntetycznej odprowadzają wodę z opadów atmosferycznych.
4.2.3.1. Parametry trawy:
Kolor: Zielony
Rodzaj włókna: polipropylen
Dtex: Min. 6600
struktura: PP fibrylowane
grubość: min. 65 μ
wysokość: min. 15 mm
długość: min. 36 mm
ilość/m2: min. 39.900
ciężar 2160 gr/m2
4.2.3.2. Specyfikacja podłoża
Podkład pierwszy podstawowy: Polipropylen, odporny na promieniowanie UV
Podkład drugi: Latex, z otworami drenażowymi
4.2.3.3. Zalecane wypełnienie
Rodzaj wypełnienia: Piasek kwarcowy,
Zużycie: min. 15 kg/m2
Nawierzchnia boiska obramowana obrzeżem betonowym 8 x 30 cm zatopionym w ławie betonowej 28/30 cm.
4.2.4. Ogrodzenie boiska
a) długość ogrodzenia 138 mb
b) wysokość ogrodzenia 4,08 m
c) furtka wejścia o wym. w świetle 125 x 220cm 2 szt.
d) brama wjazdowa o wym. w świetle 250 x 220 cm 1 szt.
Przyjęto standardowe moduły o wysokości 4 m i rozstawie 250 i 290 cm. W miejscach oznaczonych (brama i furtki) dodano słupki spełniające rolę ościeżnic.
Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej z drutu ocynkowanego Ø2.8 mm, powlekanej PCV lub elastycznej, specjalistycznej do tych zastosowań, odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne, wytrzymałej mechanicznie na rozdarcia, rozcięcia itp. Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100 cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
4.2.5. Odwodnienie terenu
Drenaż dwustronny składający się z sączków połączonych zbieraczem. Sączki ułożone będą w poprzek boiska, równolegle w odległości 6,5 m, wykonane z rur drenarskich Ø 8O mm z filtrem z włókna kokosowego. Zaprojektowano studzienki rewizyjne drenarskie, karbowane Ø315mm. Woda drenażowa odprowadzana będzie do centralnej studzienki zbiorczej Ø 315mm z osadnikiem.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
4.2.6. Wyposażenie boiska
- Płyta boiska – trawa syntetyczna z zasypką i podbudową 26x44 m = 1133 m2
- Obrzeże betonowe płyty boiska L = 138 mb
- ogrodzenie – 138 mb
4.2.7. Urządzenia sportowe
- Bramki do piłki ręcznej, stalowe, mocowane czteropunktowo do podłoża (3x2m), kompletne - 2 szt.
- Kosze do koszykówki, mocowane na stałe do podłoża, kompletne - 4 szt; z regulowaną wysokością, przystosowane do gry w minikoszykówkę.
- Komplet do siatkówki + siatka zapas. - 1 komplet.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ

4.3. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2010r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

7.1.1. udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej (CPV 45212221-1) o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł, (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
7.1.2. dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
7.1.3 ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

7.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

7.3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
7.4.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
b) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.4.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:
a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej (CPV 45212221-1), z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
b) Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach (Załącznik Nr 6 do SIWZ),:
konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej,
instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych,
oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
7.4.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy:
Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

    Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
    W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1-3 SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

7.4.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:
A.Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
1.Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB.
2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

8) Informacja na temat wadium:
wadium - nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100 %
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

10) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 7 , sekretariat
do dnia 30.06.2010 r. do godz. 10.00

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 6 , Sala obrad
dnia 30.06. 2010 r. o godz. 10.15

12) Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert

13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

16) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 167406 - 2010, dnia 14.06.2010
          /-/
         Burmistrz Miasta Lubaczowa
        Jerzy Zając
wstecz


Ostatnia modyfikacja: , 2016-10-05


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra