Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
11-06-2010
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
11-06-2010

Lubaczów, dnia 11.06.2010 roku
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 LubaczówDo wszystkich Wykonawców
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 798 930,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek”.


WYJAŚNIENIE treści SIWZI. Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 798 930,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

Pytanie:
Czy w umowie kredytowej mogą być zawarte zapisy:
1)W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin Kredytowania Jednostek Samorządu Terytorialnego NAZWA BANKU oraz obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin kredytowania Jednostek Samorządu Terytorialnego stanowi integralną część niniejszej umowy.
2)Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał:
1)Regulamin kredytowania działalności gospodarczej,
2)wyciąg z Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujących w NAZWA BANKU,
oraz, że zapoznał się z ich treścią, akceptuje je i przyjmuje do stosowania
3) Czy w ogłoszeniu lub SIWZ uwzględnione zostaną zapisy art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, dające możliwość dokonywania zmian warunków postanowień zawartej umowy kredytowej oraz czy zostaną określone warunki dokonywania takich zmian?
Przykładowe zapisy w ogłoszeniu lub SIWZ mogą brzmieć następująco:
„Zmiany postanowień umowy kredytowej, zawartej zgodnie z warunkami procedury zamówienia, mogą nastąpić w przypadku:
- niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Banku,
- obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia.”
W przypadkach, które występowały i występują w niektórych jednostkach samorządu terytorialnego, dochodzi do pogorszenia się sytuacji płatniczej gminy czy powiatu. Wówczas to, same te jednostki występują o wydłużenie okresu kredytowania, poza okres wynikający z pierwotnego zamówienia, okres karencji w spłacie rat kapitałowych.
Można dokonać takich zmian warunków umowy zgodnie z prawem, zwiększając zabezpieczenie kredytu np. hipoteką na nieruchomości gminy / powiatu, (choć w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia był jedynie weksel własny in blanco), zmienić harmonogram spłat kredytu, wydłużyć okres spłaty, zastosować okres karencji w spłacie rat kredytu w trakcie okresu kredytowania.
Czynność zmian warunków umowy będzie możliwa i skuteczna jedynie w przypadku przewidzenia tych okoliczności na etapie prowadzonego postępowania, stosownymi zapisami w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.
W sytuacji uwzględnienia przez Zamawiającego ww. zapisów w treści umowy kredytowej wprowadzone zostaną zapisy:
„Bank zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego
kredytu, jeżeli:
w okresie kredytowania nastąpią - według Banku - niekorzystne zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy,
obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia,
o ile są przewidziane w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia w umowie dodatkowych zapisów:
1)W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin Kredytowania Jednostek Samorządu Terytorialnego NAZWA BANKU oraz obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin kredytowania Jednostek Samorządu Terytorialnego stanowi integralną część niniejszej umowy.
2)Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał:
1)Regulamin kredytowania działalności gospodarczej,
2)wyciąg z Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujących w NAZWA BANKU, oraz, że zapoznał się z ich treścią, akceptuje je i przyjmuje do stosowania
-pod warunkiem że nie wprowadzą zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
W zakresie zapytania czy w ogłoszeniu lub SIWZ uwzględnione zostaną zapisy art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, dające możliwość dokonywania zmian warunków postanowień zawartej umowy kredytowej oraz czy zostaną określone warunki dokonywania takich zmian?
Przykładowe zapisy w ogłoszeniu lub SIWZ mogą brzmieć następująco:
„Zmiany postanowień umowy kredytowej, zawartej zgodnie z warunkami procedury zamówienia, mogą nastąpić w przypadku:
- niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Banku,
- obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia.”
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenie do umowy istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający w obecnej sytuacji, nie może zakładać pogorszenia swojej sytuacji płatniczej i tym samym zwiększenia ryzyka Banku. Natomiast w zakresie przyjętego zabezpieczenia w formie: weksla in blanko – nie ma możliwości obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia, o które pyta Wykonawca.
Dlatego też w obecnej sytuacji Zamawiający nie ma możliwości uwzględnić zapisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielić zgody na wprowadzenie w treści umowy kredytowej zapisów:
„Bank zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu, jeżeli:
w okresie kredytowania nastąpią - według Banku - niekorzystne zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy,
obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia...”                                        


                                           /-/
                                                Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                             Jerzy Zając
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra