Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
07-05-2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
07-05-2010 Lubaczów, 2010-05-07
Numer sprawy GPR-V-341.06.10OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 798 930,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778 z późn. zm.) Urząd Miejski w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Lubaczowie działający w imieniu Gminy Miejskiej Lubaczów
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
urzad@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok.15 lub za zaliczeniem pocztowym

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
4.1. Przedmiotem zamówienia będzie udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Miejskiej Lubaczów, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce:
- Kwota kredytu 3.798.930,00 zł PLN (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).
- Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.
- Kredyt będzie uruchomiony na pisemną dyspozycję kredytobiorcy,
w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie od 28.06.2010 r. do 31.12.2010 r.
- Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia kredytu. O wysokości i terminie kredytobiorca poinformuje Bank na 3 dni przed wypłatą kredytu.
- Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w załączniku do umowy, w 36 ratach (35 w kwocie 105.525 zł , 36 w kwocie105.555,-), z karencją spłaty I raty do 30.03.2011r.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
- Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w załączniku do umowy od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu.
- Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią:
- Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-3M, powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą w okresie kredytowania- obowiązywania umowy. Stawka WIBOR-3M będzie ustalana w oparciu o depozyty złotowe na rynku międzybankowym na podstawie notowania z dnia uruchomienia kredytu i będzie ulegała zmianom co trzy miesiące. Dniem zmiany stopy procentowej będzie ostatni dzień danego okresu trzymiesięcznego. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia. Liczba bazowa dni w roku 365.
- Suma opłat i prowizji bankowych Wo z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych na konto banku – wykonawcy.
- Prowizja przygotowawcza – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej Pp w wysokości nie przekraczającej 1,5 proc. kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą w wysokości wyższej niż 1,5 proc. kwoty kredytu będą odrzucone.

4.2. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
Główny przedmiot: CPV 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
6.1. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie od 28.06.2010r. do 31.12.2010 r.
6.2. Termin realizacji umowy – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
Uwaga: Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

7.2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
1) W zakresie warunku wskazanego w ust. 7.1 lit. a) Wykonawca musi przedstawić dokumenty, o których mowa w §VII ust.1 pkt.4) i 5) SIWZ tj. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz Kserokopię zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne.
2) W zakresie warunku wskazanego w ust. 7.1 lit. b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Wykonawca składa oświadczenia o spełnianiu warunków zgodnie z wzorem nr 2 i 3, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) i 3) SIWZ, że spełnia przedmiotowe warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 oraz art. 22 ust 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 ustawy, składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
W przypadku dysponowania potencjałem technicznym i/lub osobami innego podmiotu należy dołączyć także pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca będzie dysponował potencjałem technicznym i/lub osobami innych podmiotów.
3) W zakresie warunku wskazanego w ust. 7.1 lit. c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca składa oświadczenia o spełnianiu warunków zgodnie z wzorem nr 2 i 3, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) i 3), że spełnia przedmiotowe warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 oraz art. 22 ust 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4) W zakresie warunku wskazanego w ust. 7.1 lit. d) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § VII ust. 1, pkt. 5),6),7),8) SIWZ: kserokopię zaświadczenia z KRK w zakresie art.24 ust.1 pkt.4-9, ZUS lub KRUS, US oraz złożone oświadczenia zgodnie z wzorem nr 2 i 3, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) i 3) SIWZ.
5) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w tabeli wymagania. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy na mocy art.24 ust.2 pkt.4 ustawy (z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy pzp).

8) Informacja na temat wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (Słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pok. 15 lub dołączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
8. Zamawiający zwróci wadium bez dodatkowego wezwania zgodnie z art. 46 ust.1 pkt.1)-3)
9. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy w przypadkach określonych w art. 46 ust.2 pkt. 1)-3) z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100 %
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

10) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 7 , sekretariat
Termin składania ofert upływa 17.06.2010r. do godz. 10.00.

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
Sala Obrad Urzędu Miejskiego pok. nr 6
w dniu 17.06.2010r. o godz. 10.15

12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

17) Ogłoszenie przesłano do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:
Przesłano do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 07.05.2010r nr ID:2010-058377

18) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 126174-2010, dnia 07.05.2010


                                                                  /-/
                                                                  Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                            Jerzy ZającDokument w formacie ZIP Dokumentacja przetargowa - do pobrania w wersji spakowanej w formacie "zip"

Dokument w formacie ZIP Opinia RIO o spłacie, Sprawozdania: I Kw 2010: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S - do pobrania w formacie "pdf"
wstecz


Ostatnia modyfikacja: , 2016-10-05


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra