Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
29-04-2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
29-04-2010

GPR-V-341.05.10
Lubaczów, 2010-04-29

Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR-V-341.05.10 Nazwa zadania: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic: Rzeczna, Kochanowskiego, Słoneczna, Handlowa tworzących objazd centrum miasta w kierunku przejścia granicznego w Budomierzu”


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

     Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.
     ul. Kard. Wyszyńskiego 31
     37-600 Lubaczów

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 3 297 340,81 zł brutto i otrzymała liczbę punktów: 300,-.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu nie złożono innych ofert.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
                                                                                               Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                                              Jerzy Zając
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra