Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
30-03-2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
30-03-2010

Lubaczów, 2010-03-30
GPR-V-341.04.10

Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 LubaczówZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR-V-341.04.10 Nazwa zadania: „Budowę kanalizacji sanitarnej miasta Lubaczów w ramach aglomeracji Lubaczów, etap III – os. Piaski”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„TERMIT” mgr inż. Rafał Olszewski
ul. Kard. Wyszyńskiego 8
37-600 Lubaczów

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 600.121,15 zł brutto i otrzymała liczbę punktów: 300,-.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (netto)*

Cena (brutto)*

Liczba pkt


1

Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

adres do korespondencji:

Strabag Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19,

35-103 Rzeszów

1.154.759,06

1408806,05

127,8

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD”

Sp. z o.o. ul. Nowa 30J, 37-400 Nisko

678.629,01

827.927,39

217,44

3

Zakład Komunalny CIESZKOM Sp. z o.o.

ul. Rynek 6/2, 37-611 Cieszanów

498.184,39

607.784,96

-

4

TERMIT” mgr inż. Rafał Olszewski

ul. Kard. Wyszyńskiego 8, 37-600 Lubaczów

491.902,58

600.121,15

300

5

Zakład Instalacji Sanitarnych - Edward Sikora ul. Rzemieślnicza 6, 37-600 Lubaczów

496.548,75

605.789,48

297,18

6

Zakład Instalacyjny Wod. - Kan. CO i Gaz - Jan Szyk ul. Witosa 3, 37-600 Lubaczów

499.073,44

608.869,60

295,68
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta:
Zakładu Komunalnego CIESZKOM Sp. z o.o. ul. Rynek 6/2, 37-611 Cieszanów
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Art. 24 ust. 4 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony wykonawca:
Zakład Komunalny CIESZKOM Sp. z o.o. ul. Rynek 6/2, 37-611 Cieszanów
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu odnoszących się do posiadania aktualnej na dzień złożenia oferty polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN – określonej w Rozdziale XI pkt 1c SIWZ.
Uzasadnienie prawne:
Art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

                                              Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                 Jerzy Zając
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra