Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
12-03-2010
MODYFIKACJA treści SIWZ
12-03-2010

Lubaczów, dnia 12.03.2010 roku
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów


Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej miasta Lubaczów w ramach aglomeracji Lubaczów, etap III – os. Piaski”.


Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej miasta Lubaczów w ramach aglomeracji Lubaczów, etap III – os. Piaski”.


MODYFIKACJA
treści SIWZ

Zakres modyfikacji jest następujący:
1.Modyfikuje się treść załącznika nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót, poprzez uszczegółowienie pozycji nr 25. KNR 2-18 722-6 Ocieplenie rurociągów pianką PUR-PIR - rurociąg o średnicy 200 mm poprzez dodanie: „o grubości 30 mm”
Nowe brzmienie pozycji nr 25:
„KNR 2-18 722-6 Ocieplenie rurociągów pianką PUR- PIR  o grubości 30 mm - rurociąg o średnicy 200 mm

2.Modyfikuje się treść załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, poprzez skreślenie punktu 2.2.7.Pompownia ścieków, w brzmieniu: „Projektuje się przepompownię ścieków sanitarnych typu AWAS S.2.6.-12,8.M.15.B.S. ze zbiornikiem żelbetowym 1500mm z pokrywą do 125kN, nadstawą i pokrywą aluminiową 700x1000mm. Szczegółowe dane i opis wg pkt. 11 Projektu Wykonawczego.”

i nadaniu nowego brzmienia, odpowiadającego projektowi budowlanemu:
„Projektuje się przepompownię ścieków sanitarnych w postaci studni betonowej z kręgów KBZ. beton klasy B30 ze zbrojeniem typu Dramix, powierzchnia zewnętrzna kręgów pokryta lakierem asfaltowym, pow. wewnętrzna - farba akrylowa do podłoży betonowych PILBET. Średnica zbiornika 1,2 m i głębokość całkowita 4,20m. Szczegółowe dane i opis wg Projektu Wykonawczego.”

3.Modyfikuje się treść załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, poprzez skreślenie punktu 2.2.1.Rury kanałowe, w brzmieniu:
- Rury kanałowe z PVC-U, zgodnie z aprobatą techniczną AT/96-01-0001:
- typ.”S” jednorodne PVC-U 315x9,2mm, 200x5,9mm, 160x4,7mm – typu ciężkiego o gładkiej ściance, kielichowe łączone na uszczelką gumową na wcisk, wg PN-74/C-89200. Kształtki do rurociągów odpowiednie do typy rury Zgodne z aprobatą techniczną AT/96-01-0001.
- typ.”N” jednorodne PVC-U 200x4,9mm , 160x4,0mm – typu średniego o gładkiej ściance, kielichowe łączone na uszczelką gumową na wcisk, wg PN-74/C-89200. Kształtki do rurociągów odpowiednie do typy rury Zgodne z aprobatą techniczną AT/96-01-0001.
Rury do przesyłania cieczy agresywnych, ciśnieniowe PE90x5,4mm PE HD SDR-17; PE-80, PN8, wg EN 12201-1 199: łączone przez zgrzewanie doczołowe,

i nadaniu nowego brzmienia, odpowiadającego projektowi budowlanemu:
2.2.1.Rury kanałowe:
Rury kanałowe z PVC-U, zgodnie z aprobatą techniczną AT/96-01-0001:
a) Ø200mm, PVC-U, SN 4, SDR 41 - L = 1331.5m
b) Ø200mm, PVC-U, SN 12, SDR 34, SLW60, HS - L = 197.0mW pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
                                   /-/
                              Burmistrz Miasta Lubaczowa
                               Jerzy Zając
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra