Lubaczów
Niedziela, 5 kwietnia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Rok 2007 drukuj

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna.
W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek, nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada miejska.

Stawki podatkowe

1.

od gruntów :


1.1

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,58 zł

1.2

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

3,65 zł

1.3

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,17 zł

2.

od budynków lub ich części :

2.1

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,46 zł

2.2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej


16,20 zł


2.3

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej


8.66 zł


2.4

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej


3,70 zł

2.5

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,20 zł

3.

od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2 %

4.

Podatek rolny:


4.1 za 2,5q żyta na 1 ha przeliczeniowy 75,00 zł
4.2 za 5g żyta na 1 ha przeliczeniowy 150,00 zł
5. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego 29,4140 zł

ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie 39,00 zł za każdego psa podlegającego opodatkowaniu.


Środki transportowe

Wysokość stawek podatkowych od środków transportowych na rok 2007 określa uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie 6/III/2006 z dnia 06.12.2006r.


Dzierżawa gruntu

1.

za dzierżawę 1 m2 gruntu użytkowanego nierolniczo

 

1.1

lokalizacja garaży (rocznie)

8,00 zł

1.2

działalność handlowa (miesięcznie)

7,00 zł

1.3

działalność usługowa i produkcyjna (miesięcznie)

5,00 zł

1.3

na cele składowe (miesięcznie)

0,30 zł

1.3

umieszczenie reklamy poza pasem drogowym
- za powierzchnię gruntu odpowiadającą powierzchni reklamy (miesięcznie)

20,00 zł

1.3

inna działalność (rocznie)

1,00 zł

2.

za dzierżawę 1 m2 gruntu użytkowanego rolniczo

 

2.1

uprawa kwiatów, warzyw oraz rekreację (ogródki przydomowe) (rocznie)

0,10 zł

2.2

prowadzenie gospodarstwa rolnego


2.2.1

o powierzchni do 1ha (rocznie)

0,02 zł

2.2.2

o powierzchni powyżej 1ha (rocznie)

3,70 zł

3.

minimalne dzienne stawki czynszu netto za dzierżawę gruntu zajętego pod działalność rozrywkową: cyrk, wesołe miasteczko, lunapark

150,00 zł


Sprzedaż alkoholu

1 opłaty za alkohol  
1.1 sprzedaż napojów zawierającyh do 4,5% alkoholu oraz piwa 525,00 zł
1.2 sprzedaż napojów zawierającyh powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 525,00 zł
1.3 sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł

Urząd Miejski

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra