Lubaczów
Piątek, 29 maja 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Rok 2005 drukuj

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna.
W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek, nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada miejska.

Na rok 2005 w zakresie podatku od nieruchomości ustala się stawki podatków dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w wysokości :

1.

od gruntów :


1.1

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,55 zł

1.2

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

3,52 zł

1.3

pozostałych - od 1 m2 powierzchni

0,15 zł

2.

od budynków lub ich części :


2.1

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,43 zł


2.2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej


15,80 zł


2.3

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej


8.37 zł


2.4

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej


3,60 zł

2.5

pozostałych - od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,00 zł

3.

od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7

2 %


ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie 38,00 zł za każdego psa podlegającego opodatkowaniu.


Stawka do wymiaru za 1 ha/przeliczeniowy w podatku rolnym wynosi 92,50 zł.

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra