Lubaczów
szukaj
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
27-03-2013
Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze tj. referent ds. księgowości i referent ds. podatków.
27-03-2013


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.

1. Stanowiska pracy:
1. Referent d/s księgowości budżetowej w Referacie Finansowo – Budżetowym
2.
Referent d/s podatków i opłat w Referacie Finansowo – Budżetowym

2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, rachunkowość, administracja,
f) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
g) znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej, księgowości, podatków i opłat lokalnych,
h) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w księgowości,
i) znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012, poz.749)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U..2009 Nr 157, poz.1240 z późn.zm)
- ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2009 Nr 152, poz.1223 z późn.zm.)
j) znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań oraz umiejętność ich właściwej interpretacji
k) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

3. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

- znajomość obsługi programów księgowych oraz powszechnie stosowanych aplikacji biurowych
- obsługa sprzętu biurowego,
- wysoka kultura osobista,
- rzetelność, staranność, terminowość,
- umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.


4. Zadania wykonywane na stanowiskach:

Referent d/s księgowości budżetowej
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz Urzędu Miejskiego
2) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Miasta
3) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, jednostkowych oraz zbiorczych z wykonania budżetu,
4) sporządzanie przelewów,
5) prowadzenie w zastępstwie spraw kasowych.


Referent d/s podatków i opłat

1) wymiar podatków i opłat lokalnych
2) kontrola terminowego składania przez podatników deklaracji, weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym,
3) nanoszenie zmian składanych organowi podatkowemu,
4) ewidencja podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5) prowadzenie kontroli podatkowej

5. Wymagane dokumenty:
a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w dziale kadr Urzędu Miejskiego w Lubaczowie;
d) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) kopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy;
h) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres
Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo - Budżetowym do dnia 10.04. 2013. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).Maria Magoń
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Pliki do pobrania
  kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2013-03-27
Ostatnia modyfikacja: , 2013-04-03


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra