Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
15-05-2012
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
15-05-2012

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.

1. Stanowisko pracy:
Referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju

2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
    a) obywatelstwo polskie;
    b) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
    c) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne;
    d) nieposzlakowana opinia
    e) wykształcenie wyższe o kierunku : ochrona środowiska, elektrotechnika lub budownictwo;
    f) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego;
    g) znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej
    h) znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
        - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)
        - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn.zm.)
        - ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianie ustawy z dnia 1 lipca 2011r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
        i porządku w gminach oraz innych ustaw (Dz.U.z 2011r. Nr 152, poz. 897
        - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Z 2010r. Nr 185, poz.1243 z późn.zm.)
    i) znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań oraz umiejętność ich właściwej interpretacji
    j) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

3. Dodatkowe wymagania dla kandydata:
    - znajomość obsługi powszechnie stosowanych aplikacji biurowych
    - obsługa sprzętu biurowego,
    - wysoka kultura osobista,
    - rzetelność, staranność, terminowość,
    - umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:
    1) przygotowanie i wprowadzenie do realizacji systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenie selektywnej
    zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy,
    2) współpraca i nadzór nad działalnością przedsiębiorców w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
    komunalnych,
    3) współpraca przy przygotowywaniu projektów aktów prawnych związanych z zagadnieniami utrzymania czystości oraz odbioru odpadów komunalnych,
    4) prowadzenie postępowań administracyjnych,
    5) kontrola danych zawartych w deklaracjach dotyczących ustawy śmieciowej,
    6) sprawozdawczość wynikająca z przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
    7) przygotowanie założeń do projektów budowlanych,
    8) opracowanie założeń do przetargów na inwestycje,
    9) nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji

5. Wymagane dokumenty:
    a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
    b) list motywacyjny;
    c) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w dziale kadr Urzędu Miejskiego w Lubaczowie;
    d) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
    e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
    f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
    g) kopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy;
    h) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres
Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju” do dnia 25.05. 2012 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).


Lubaczów, dnia 15.05.2012 r.
 
Maria Magoń
                                                                                                                 Burmistrz Miasta Lubaczowa

wstecz


Informacje wprowadził: , 2012-05-15
Ostatnia modyfikacja: , 2012-05-15


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra