Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
27-05-2011
BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
27-05-2011

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie


I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie: wyższe magisterskie; wskazana jest znajomość co najmniej jednego języka obcego,
c) posiadać 5 letni staż pracy,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

2) wymagania dodatkowe:

a) znajomość zasad funkcjonowania jednostek instytucji kultury oraz przepisów z obszaru działania jednostki, w tym ustaw: o działalności kulturalnej, prawo zamówień publicznych, finansach publicznych, samorządzie gminnym, pracownikach instytucji kultury, kodeks pracy,

b) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
c) umiejętność organizowania pracy, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,

d)  dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,

e) przedstawić koncepcję funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej uwzględniającą zarządzanie jednostką oraz organizację imprez kulturalnych,

f) cechy osobowości: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność kierowania pracą w zespole, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność,

g) komunikatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów.


II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- zarządzanie całokształtem działalności jednostki,

  • kierowanie sprawami statutowymi, organizacyjnymi, finansowymi i majątkowymi jednostki,

  • odpowiedzialność za racjonalną gospodarkę finansową wynikającą z rocznego planu budżetu jednostki,

  • utrzymanie i rozwijanie bazy bibliotecznej,

  • opracowywanie programów działania i planów pracy biblioteki,

  • przedkładanie właściwym organom planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i wniosków,

  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz bezpośrednie kierowanie personelem, sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością realizacji zadań przez podległych pracowników, dbanie o dyscyplinę pracy.


III. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania MBP

b) kwestionariusz osobowy z opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) kserokopie dyplomów i świadectw pracy potwierdzających wykształcenie kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

g) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

IV. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie w terminie do dnia 8 czerwca 2011 roku do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lubaczow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.V. Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.

Dodatkowych informacji  udziela Sekretarz Miasta Lubaczowa, pok. 8 lub pod nr telefonu 16 632 8010 w.34.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2011-05-27
Ostatnia modyfikacja: , 2011-06-14


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra