Lubaczów
szukaj
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
27-12-2010
Informacja Burmistrza Miasta o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
27-12-2010

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko

Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie


I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowane o kierunkach pedagogicznym, prawniczym,
c) przynajmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w samorządzie terytorialnym, w placówkach oświatowych, jednostkach nadzoru pedagogicznego, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

2) wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych,
b) dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i kodeksu postępowania administracyjnego,
c) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
d)   znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem oświatą, preferowane posiadanie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą, 
e) umiejętność organizowania pracy, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
f)  doświadczenie w organizacji imprez masowych o charakterze kulturalnym i rekreacyjno - sportowymi;
g) cechy osobowości: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność kierowania pracą w zespole, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) kierowanie pracą Referatu Oświaty, Kultury i Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) przygotowywanie projektu budżetu referatu i właściwa jego realizacja,
c) prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy szkół w zakresie wynikającym z zawartych, obowiązujących porozumień z dyrektorami szkół,
d) organizowanie pracy i obsługa komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz komisji powoływanej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły,
e)  opiniowanie arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy w zakresie dotyczącym kompetencji organu prowadzącego,
f) przygotowywanie propozycji w zakresie wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół oraz wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów, współudział przy ocenianiu pracy dyrektora szkoły,
g)  współudział i koordynowanie działań w zakresie organizacji szkolnych i międzyszkolnych imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym,
h) organizacja i koordynowanie działań w zakresie organizacji gminnych imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjno – sportowym,
i) pozyskiwanie sponsorów na imprezy organizowane przez Miasto,
j)  prowadzenie zadań związanych ze współpraca z organizacjami pozarządowymi,
k) koordynowanie działalności miejskich instytucji kultury,
l) współpraca i koordynowanie działalności Miejskiego Ośrodku Sportu,
ł) sporządzanie sprawozdań z powierzonych zadań.

III. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
b) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
d) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
g) oświadczenie o niekaralności,

IV. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu” w terminie do dnia 7 stycznia 2011 roku do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lubaczow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
wstecz


Informacje wprowadził: , 2010-12-27
Ostatnia modyfikacja: , 2010-12-27


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra