Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
06-04-2010
OGŁOSZENE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
06-04-2010

                                                                                     OGŁOSZENE O NABORZE
                                                                      NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.

1. Stanowisko pracy:
Podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Promocji
Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.


2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne;
d) co najmniej roczny staż pracy w administracji rządowej bądź samorządowej
e) wykształcenie wyższe o kierunku informatyka lub administracja,
f) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego;
g) znajomość zagadnień z zakresu informatyki stosowanej,
h) znajomość przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)
i) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.


3. Dodatkowe wymagania dla kandydata:
- znajomość obsługi systemów portalowych, podstawy HTML,
- obsługa sprzętu biurowego,
- wysoka kultura osobista,
- rzetelność, staranność, terminowość,
- umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1. Koordynowanie prac nad utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz w najbliższym otoczeniu.
2. Prowadzenie spraw związanych z adaptacją, remontami, naprawami oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego.
3. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych.
4. Zamawianie pieczęci urzędowych i ich ewidencja.
5. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnym.
6. Publikowanie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Prowadzenie BIP w zakresie publikacji uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Lubaczowa.
7. Prowadzenie w zastępstwie obsługi sekretariatu.

5. Wymagane dokumenty:
a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w dziale kadr Urzędu Miejskiego w Lubaczowie;
d) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
h) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres
Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Promocji” do dnia 20 kwietnia 2010 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).


Lubaczów, dnia 06.04.2010 r.                                                                              Jerzy Zając
                                                                                                                 Burmistrz Miasta Lubaczowa

wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra