Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
06-04-2010
OGŁOSZENE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
06-04-2010

                                                                                                OGŁOSZENE O NABORZE
                                                                                NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.

1. Stanowisko pracy:

Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne;
d) co najmniej roczny staż pracy w administracji rządowej bądź samorządowej,
e) wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub administracja,
f) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego;
g) znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami, obsługi praw do nieruchomości,
h) znajomość przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)
i) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.


3. Dodatkowe wymagania dla kandydata:
- znajomość pakietu MS Office,
- obsługa sprzętu biurowego,
- wysoka kultura osobista,
- rzetelność, staranność, terminowość,
- umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) prowadzenie spraw związanych z wieczystym użytkowaniem gruntów, w tym;
a) prowadzenie rejestru wieczystych użytkowników w formie elektronicznej,
b) naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
2) prowadzenie postępowania w sprawie bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie,
3) prowadzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania,
4) prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
5) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,
6) księgowanie dochodów urzędu z zakresu: użytkowania wieczystego, dzierżaw, sprzedaży nieruchomości (gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali),
7) sporządzanie wykazu zaległości i wezwań do zapłaty zaległości z powierzonego zakresu zadań oraz naliczanie opłat ratalnych i zaległości od tych opłat.
8) prowadzenie postępowań związanych z egzekucją należności z tytułu powierzonego zakresu działań (użytkowania wieczystego, dzierżaw, sprzedaży nieruchomości),
9) prowadzenie postępowań związanych z wnioskami o umorzenie należności z tytułu powierzonego zakresu działań (użytkowania wieczystego, dzierżaw, sprzedaży nieruchomości).
5. Wymagane dokumenty:
a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w dziale kadr Urzędu Miejskiego w Lubaczowie;
d) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
h) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres
Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami” do dnia 20 kwietnia 2010 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).


Lubaczów, dnia 06.04.2010 r.                                                                                         Jerzy Zając
                                                                                                                             Burmistrz Miasta Lubaczowa


wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra