Lubaczów
szukaj
Piątek, 18 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
10-09-2019
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko - Inspektor ochrony danych
10-09-2019


OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.

1. Stanowisko pracy:   Samodzielne stanowisko - Inspektor ochrony danych

2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, zarządzanie,
f) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
g)  znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
h) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe  w administracji,
i) znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
● ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych,
● Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),
● ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym,
● ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,
● ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
● ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej,
oraz umiejętność ich właściwej interpretacji.
j) biegła znajomość obsługi komputera w szczególności w zakresie programów Excel i Word oraz urządzeń biurowych
k) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

3. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
a) umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętność radzenia sobie ze stresem,
d) rzetelność, staranność, terminowość,
e) umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.

 4. Zadania wykonywane na stanowisku:
● zapewnienie należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez opracowanie i wdrożenie procedur i środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych;
● informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
● monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, prowadzenie działań zwiększających świadomość pracowników w zakresie ochrony danych osobowych;
● organizowanie szkoleń dla pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz prowadzenie związanych z tym audytów;
● udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych i organizacyjnych, mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiot przetwarzający, w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem,
● udzielanie na żądanie administratora zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
● współpraca z organem nadzorczym (UODO);
● pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych;
● prowadzenie rejestrów związanych z przetwarzaniem danych;
● szacowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania tych danych
● ciągły przegląd procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
● nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
● prowadzenie działań związanych z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony danych osobowych.
● opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych osobowych.
●  archiwizacja dokumentów.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej  6%.

6. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny;
b) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w dziale kadr Urzędu Miejskiego w Lubaczowie;
c) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
d) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
f) kopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
g) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 
7. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na samodzielne stanowisko: Inspektor ochrony danych ”  do dnia 20.09.2019r.  do godz. 15.30.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lubaczow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do zatrudnienia zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019.1282 j.t.)”

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski  w Lubaczowie proszę o umieszczenie poniższej klauzuli na dokumentach aplikacyjnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu  wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Lubaczowie przez okres 1 roku.”                                 Burmistrza Miasta Lubaczowa
                               
                                    Krzysztof Szpyt
           
 
                                                                                                                            

Pliki do pobrania
  kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-10
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-10


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra