Lubaczów
szukaj
Piątek, 18 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
12-03-2019
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie
12-03-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

I.  Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, ul. Marii Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów.

II. Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca łącznie wymagania wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ.U poz. 1597):
 1. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogicznie i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej;
 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 5. uzyskała:
  • a. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
  • b. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
  • c. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
  • - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 8. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku — Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz.1168 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
 9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;
 10. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 11. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.);
 12. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.).
 13. złożyła oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.z 2017r. poz.2186 z późn. zm);
III.  Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. spełnia wymagania określone w ust. II pkt 3,6,7,10,11,12,13.
IV.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 3. 1) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  2) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
 4. 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowa kandydata:
 5. 1) imię (imiona) i nazwisko,
  2) datę i miejsce urodzenia,
  3) obywatelstwo,
  4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 7. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim – w przypadku cudzoziemca,
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 10. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ,
 13. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przez 1 sierpnia 1972r.,
 14. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) – w przypadku osoby będącej nauczycielem,
 15. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 16. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 17. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
V. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, czyli lekarza medycyny pracy. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. 
VI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i nr telefonu kontaktowego kandydata oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” w terminie do  28 marca 2019 r., na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, pok. 7, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 800 do godz. 1500.
VII. Oferty mogą być składane w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
VIII.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Lubaczowa.
Kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną pisemnie poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Pani Dorota Zwierzyńska, tel. Nr  16 632 8010 w. 34.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-03-12
Ostatnia modyfikacja: , 2019-03-12


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra