Lubaczów
szukaj
Piątek, 18 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
26-07-2018
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
26-07-2018


Lubaczów, dnia 26.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.

1. Stanowisko pracy:
    1. Referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska


2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe o kierunku: administracja,
f) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
g)  znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
h) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe  w administracji,
i) znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
•    ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
•    ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
•    ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
•    ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
•    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
oraz umiejętność ich właściwej interpretacji.
j) biegła znajomość obsługi komputera w szczególności w zakresie programów Excel i Word oraz urządzeń biurowych
k) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

3. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
- umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem,
- rzetelność, staranność, terminowość,
- umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.
 
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
- prowadzenie gminnej ewidencji  zabytków i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
- bieżąca aktualizacja kart adresowych z gminnej ewidencji zabytków,
- współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków w zakresie sprawowania nadzoru konserwatorskiego,
- koordynacja i nadzór nad realizacją programu opieki nad zabytkami,
- przygotowanie zarządzeń w sprawie wykreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków,
- przekazywanie informacji do Starosty Lubaczowskiego o wykreśleniu obiektu i wyłączeniu karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków,
- prowadzenie ewidencji cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej,
- nadzór nad utrzymaniem cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej położonych na terenie miasta Lubaczowa,
- organizowanie i koordynacja opieki nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej,
- przygotowanie wniosków o dotacje na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,
- rozliczanie przyznanych dotacji w zakresie rzeczowo-finansowym,
- prowadzenie spraw z zakresu form ochrony przyrody, w tym: prowadzenie ewidencji pomników przyrody, przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, przygotowanie projektów uchwał w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody;
- prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną,
- prowadzenie całości spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w dziale kadr Urzędu Miejskiego w Lubaczowie;
c) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
d) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
f) kopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy;
g) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska”  do dnia 10.08.2018  do godz. 15.30.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lubaczow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do zatrudnienia zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 j.t.)”

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski  w Lubaczowie proszę o umieszczenie poniższej klauzuli na dokumentach aplikacyjnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Lubaczowie przez okres 1 roku.”
                                                                            


Z up. Burmistrza
Janusz Waldemar Zubrzycki
Z-ca Burmistrza Miasta Lubaczowa

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-07-26
Ostatnia modyfikacja: , 2018-07-26


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra