Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
18-04-2018
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie
18-04-2018

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów


I. Jednostka: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kard. Stefana  Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów
Oferowane stanowisko: Referent ds. kształtowania zieleni
Komórka organizacyjna: Dział Techniczno - Organizacyjny
Data ogłoszenia naboru: 18 kwietnia 2018 r.
Termin składania dokumentów aplikacyjnych: 30 kwietnia 2018 r.
Ilość etatów: 1
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

II. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe: ogrodnicze, leśne, ochrona środowiska lub pokrewne (preferowane –    wyższe z zakresu architektura krajobrazu ze specjalnością architektura krajobrazu terenów miejskich lub studia podyplomowe tej specjalności).
 6. staż pracy: minimum 6 miesięcy w zakresie związanym z utrzymaniem terenów zieleni  miejskiej lub pokrewnej,
 7. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, ochrony przyrody,  o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz kodeks postępowania administracyjnego
 8. Obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego
 9. Znajomość topografii miasta i umiejętność posługiwania się mapą oraz orientacja w terenie.
 10. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
III. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
 1. Kreatywność, samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji
 2. Odpowiedzialność, odporność na stres
 3. Doświadczenie w pracy przy realizacji projektów, wykonawstwa i pielęgnacji terenów zieleni.
IV. Zakres wykonywanych zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Utrzymanie terenów zielonych, parków oraz prowadzenie zadrzewień i nasadzeń.
 2. Bieżąca kontrola i ocena stanu czystości i prządku na terenie miasta
 3. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją, przechowywaniem i  stosowaniem środków ochrony roślin
 4. Konsultowanie i opracowywanie koncepcji zagospodarowania krajobrazu na terenach komunalnych.
 5. Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie zieleni miejskiej, czystości i porządku na terenie miasta
V. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 7. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy,
 8. dokumenty potwierdzające co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe (staż, praktyka, zatrudnienie w ramach umowy o pracę, itp.)
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).
VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy)należy:
 1. składać w zamkniętej kopercie do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 (pokój nr 2 - sekretariat)
 2. lub
 3. przesłać pocztą do dnia 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu), na adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego31, 37-600 Lubaczów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. kształtowania zieleni
VII. Informacje dodatkowe:
 1. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i pod adresem www.mzgkim.lubaczow.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie,
 3. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2016.922 j.t.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 j.t.)”.
 4. w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  przekroczył 6%.
UWAGI:
 1. dokumenty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru,
 3. dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia,
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty, niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie zostaną zwrócone na adres nadawcy w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Załączniki:
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania na stronie www.mzgkim.lubaczow.pl
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-04-18
Ostatnia modyfikacja: , 2018-04-18


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra