Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
28-04-2017
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Referacie Finansowo-Budżetowym
28-04-2017

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie
37-600 Lubaczów, ul. Rynek 26

Referent w wymiarze ½ etatu
w Referacie Finansowo – Budżetowym


I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

I.I Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
5) nieposzlakowana opinia,
6) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencji samorządu gminnego,
7) znajomość z zakresu administracji samorządowej, księgowości, rachunkowości,
8) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w rachunkowości,
9) znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
- o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 j.t.),
- o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.),
- o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t. z późn. zm.),
- o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 j.t. z późn. zm.),
-  rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2013.289 j.t. z późn. zm.).

I.II Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi programów księgowych oraz powszechnie stosowanych aplikacji biurowych,
2) obsługa sprzętu biurowego,
2) umiejętność analitycznego podejścia do problemów,
3) cechy osobowości: sumienność i staranność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rozliczeń pracowników zatrudnionych na umowie zlecenia bądź umowie o dzieło,
2) sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych przez nich dochodach,
3) przygotowanie do wypłaty diet dla Radnych,
4) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tj. gruntów oraz pozostałych środków trwałych w używaniu,
5) dokonywanie aktualizacji wyceny oraz naliczenie umorzeń,
6) przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
7) sporządzanie przelewów,
8) zastępstwo w kasie urzędu

III. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
4) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
7) zaświadczenie o niekaralności z KRK lub oświadczenie kandydata,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

IV. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w wymiarze ½ etatu w Referacie Finansowo - Budżetowym” w terminie do dnia 12.05.2017 r.  do godz. 15:30.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lubaczow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie kolejnego postępowania rekrutacyjnego.
Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do zatrudnienia zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2016.922 j.t.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 j.t.)”.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.


Załączniki:
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-04-28
Ostatnia modyfikacja: , 2017-04-28


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra