Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
17-03-2017
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
17-03-2017

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4 , 37-600 Lubaczów

 1. Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów
 2. Oferowane stanowisko: Starszy referent
 3. Komórka organizacyjna: Dział Księgowo-Administracyjny
 4. Data ogłoszenia naboru: 16 marca 2017 r.
 5. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: 29 marca 2017 r.
 6. Ilość etatów: 1
 7. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
 8. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne,
  4) nieposzlakowana opinia,
  5) wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, rachunkowość, administracja,
  6) znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej, księgowości,
  7) znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw: - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870), - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz.1047), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), - ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2016 r. poz. 963) - ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
  8) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe (staż, praktyka, zatrudnienie w ramach umowy o pracę, itp.) w księgowości,
  9) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 9. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
  1) znajomość zasad organizacji pracy biurowej,
  2) znajomość zasad instrukcji kancelaryjnej,
  3) znajomość obsługi powszechnie stosowanych komputerowych programów biurowych,
  4) umiejętność obsługi sprzętu biurowego,
  5) odporność na stres, obowiązkowość, odpowiedzialność,
  6) wysoka kultura osobista,
  7) umiejętność analitycznego myślenia,
  8) umiejętność pracy w zespole,
  9) umiejętność organizacji pracy własnej,
  10) umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.
 10. Zakres wykonywanych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1) prowadzenie ksiąg rachunkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  2) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
  3) sporządzanie przelewów,
  4) prowadzenie dokumentacji płacowej i rozrachunków z ZUS i Urzędem Skarbowym,
  5) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do pobierania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 11. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny,
  2) kwestionariusz osobowy,
  3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  4) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata,
  5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
  7) kopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy,
  8) dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie zawodowe (staż, praktyka, zatrudnienie w ramach umowy o pracę, itp.) w księgowości,
  9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).
 12. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy)należy:
  1) składać w zamkniętej kopercie do dnia 29 marca 2017 r. do godz. 14.00. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4 (pokój nr 5)
  lub
  2) przesłać pocztą do dnia 29 marca 2017 r. (decyduje data wpływu), na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Starszego referenta” .
 13. Informacje dodatkowe:
  1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  2) informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i pod adresem www.mopslubaczow.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie,
  3) wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”,
  4) w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 14. UWAGI:
  1) dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
  2) kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru,
  3) dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia,
  4) dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty, niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 4, w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

  Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej, podlegają zniszczeniu.

  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

  Kierownik MOPS w Lubaczowie
  -//-
  Renata Meder

wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-03-17
Ostatnia modyfikacja: , 2017-03-17


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra