Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
14-10-2016
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Biurze Promocji i Informacji
14-10-2016

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie
37-600 Lubaczów, ul. Rynek 26


Referent
w Biurze Promocji i Informacji

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

I.I Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe o kierunku dziennikarstwo,

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5) bardzo dobra znajomość obsługi:

- komputera w środowisku Windows,

- portali społecznościowych,

- pakietu MS Office i pakietów biurowych,

- programów ADOBE PHOTOSHOP, COREL DRAW, GIMP,

- sprawne poruszanie się w sieci Internet.

5) umiejętność zdobywania i pisania informacji prasowych ( krótkie notatki informacyjne, reportaże, felietony),

6) komunikatywna znajomość przynajmniej jednego języka obcego: preferowany j. angielski,

7) znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:

- o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902),

- o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446),

- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239),

- o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2015.2139).


I.II Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień związanych z promocją, komunikacją społeczną, Public Relations,

2) umiejętność analitycznego podejścia do problemów,

3) cechy osobowości: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność.


II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) promocja gminy, jej walorów osiągnięć na rynku krajowym i zagranicznym,

2) zbieranie, publikacja i dokumentacja informacji z jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji, organizacji z terenu Miasta i okolic,

3) przygotowywanie i tworzenie materiałów do gazety miejskiej oraz na stronę internetową Miasta,

4) inicjowanie i koordynacja kampanii promocyjnych i public relations, kształtujących pozytywny wizerunek Miasta,

5) utrzymywanie kontaktów z mediami,

6) organizowanie konferencji prasowych i spotkań z mediami,

7) tworzenie materiałów informacyjnych i ich aktualizacja oraz tekstów prasowych opisujących działania realizowane przez Miasto,

8) prowadzenie Lubaczowskiego Informatora SMS.


III. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,

4) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

7) zaświadczenie o niekaralności z KRK lub oświadczenie kandydata,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.


IV. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w BPiI” w terminie do dnia 25.10.2016 r. do godz. 15:30.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lubaczow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do zatrudnienia zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2016.922 tj. z późn.zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 tj.)”


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

 

Kwestionariusz osobowy

wstecz


Informacje wprowadził: , 2016-10-14
Ostatnia modyfikacja: , 2016-10-14


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra