Lubaczów
szukaj
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
21-09-2016
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent d/s rewitalizacji w Referacie Inwestycji i Rozwoju
21-09-2016

Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.


1. Stanowisko pracy: Referent d/s rewitalizacji w Referacie Inwestycji i Rozwoju


2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe
f) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
g) znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
h) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
i) znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
   - ustawy o finansach publicznych;
   - ustawy o rewitalizacji;
   - ustawy Prawo zamówień publicznych;
   - ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
j) znajomość zagadnień związanych z :
- funduszami europejskimi, problematyki polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej,
- zakresem przygotowania, wdrażania lub koordynowania projektów/programów dotyczących rewitalizacji,
- znajomością wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
- zagadnieniami z zakresu finansowania działań rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020;
- Regulaminem konkursu na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.
http://www.podkarpackie.pl/images/drr/Rewitalizacja/Regulamin_konkursu.pdf
- Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 194/3956/16 z 12 lipca 2016r.
- Założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2022
https://www.mr.gov.pl/media/22315/NarodowyPlanRewitalizacji_Zalozenia_062014.pdf
- Procedurą udzielania zamówień przy realizacji projektów w ramach dotacji
http://www.podkarpackie.pl/images/drr/Rewitalizacja/procedura_dla_Dotacjobiorcy.pdf
- Ustawa o rewitalizacji-praktyczny komentarz - przygotowany i udostępniony na stronie internetowej ministerstwo infrastruktury i budownictwa http://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf
- Publikacją pt. „Ludzie. Przestrzeń. Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji miast” - przygotowana i udostępniona na stronie internetowej Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/wzorcowe-przyklady-rewitalizacji/dobre-praktyki/


3. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
- znajomość obsługi programów powszechnie stosowanych aplikacji biurowych,
- obsługa sprzętu biurowego,
- wysoka kultura osobista,
- rzetelność, staranność, terminowość,
- umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) koordynator projektu projektu pn: Opracowanie programu rewitalizacji miasta Lubaczowa z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań obszarów wymagających szczególnej interwencji w okresie jego trwania od 10 października 2016r. do 31 stycznia 2017r.
2) współpraca w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu ww. projektu
3) prowadzenie działań niezbędnych do realizacji ww. projektu rewitalizacji miasta Lubaczowa
4) prowadzenie działań związanych z dotacją celową na opracowanie planów rewitalizacji,
5) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Miasta
6) współpraca z jednostkami administracji publicznej i innymi podmiotami.
7) sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu

5. Wymagane dokumenty:
a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w dziale kadr Urzędu Miejskiego w Lubaczowie;
d) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata;
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) kopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy;
h) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres
Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referent d/s rewitalizacji w Referacie Inwestycji i Rozwoju ” do dnia 04.10.2016r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

7. Informacje dodatkowe:
1) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lubaczow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie,
2) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie,
3) dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru,
4) wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 t.j z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902 t.j)”,
5) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.Z up. Burmistrza

Sekretarz Miasta

Dorota Zwierzyńska


                                                                                                                

Pliki do pobrania
  kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2016-09-21
Ostatnia modyfikacja: , 2016-09-26


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra