Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
02-12-2015
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
02-12-2015

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie

Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
I.I Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe I lub II stopnia o kierunku: budownictwo
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów Word, Excel,
5) minimum 1 roczne doświadczenie zawodowe,
6) biegła znajomość odczytywania zapisów umieszczanych na mapach,
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

I.II Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość programu AutoCad.
2) znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu terytorialnego (min. ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, KPA, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, znajomość przepisów techniczno-budowlanych, w tym ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo ochrony środowiska; ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o dostępie do informacji publicznej),
3) umiejętność analitycznego podejścia do problemów,
4) cechy osobowości: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Udział w prowadzeniu procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2) Udział w przygotowaniu materiałów planistycznych.
3) Przeprowadzanie wizji lokalnych związanych z procedurą planistyczną.
4) Udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach oraz Studium.
5) Udział w prowadzeniu procedur związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6) Współudział w prowadzeniu postępowań w zakresie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
7) Współudział w przygotowaniu korespondencji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.
8) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej znajdujących się w posiadaniu Referatu.
9) Wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Referatu;
10) Gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących środowiska.

III. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca przy komputerze, w budynku Urzędu, miejsce pracy znajduje się w pokoju na piętrze, bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

III. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
4) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
8) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, z dopiskiem;
„Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ” w terminie do dnia 15.12.2015 r. do godz. 15:30,
2) dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

V. Informacje dodatkowe:
1) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lubaczow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie,
2) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie,
3) dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru,
4) wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 t.j z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014.1202 t.j)”,
5) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
Pliki do pobrania
  kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2015-12-02
Ostatnia modyfikacja: , 2015-12-02


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra