Lubaczów
szukaj
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
07-10-2015
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
07-10-2015

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie
37-600 Lubaczów, ul. Rynek 26

 

Informatyk
nazwa stanowiska pracy

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

I.I Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia o kierunku: informatyki, zarządzania systemami IT lub telekomunikacji.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Bardzo dobra znajomość obsługi:

 • systemów rodziny Windows,
 • systemów Windows z rodziny serwerowej w tym obsługi i zarządzania Active Direktory,
 • obsługi i zarządzania centralami telefonicznymi,
 • obsługi serwerów i routerów opartych na systemie LINUX,
 • tworzenia, modyfikowania, wdrażania i zarządzania systemami portalowymi,
 • znajomość pakietów biurowych MS Office oraz rozwiązań open source,
 • znajomość systemów bazodanowych: MS SQL, MySQL, Progress, Firebird,
 • umiejętności z zakresu diagnostyki, serwisowania i optymalizacji wydajności komputerów klasy PC,
 • zarządzania usługami hostingu serwerów www/ftp/mail,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN, WAN, WiFi.
5. Minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu bazami danych, doświadczenie w tworzeniu dynamicznych stron www.
6. Portfolio z zakresu stworzonych stron www oraz stron zarządzanych.
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
8. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

I.II Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obsługi Systemów Zarządzania Biblioteką.
2. Poświadczone szkolenia z zakresu zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
3. Znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu terytorialnego (min. ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, KPA).
4. Umiejętność analitycznego podejścia do problemów.
5. Cechy osobowości: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w tym:

 • tworzenie i administrowanie siecią komputerową LAN, WAN, WiFi,
 • administrowanie serwerami i bazami danych (MS SQL, FireBird, Progress),
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników w zakresie domeny urzędu,
 • zarządzanie usługami i danymi w ramach sieci,
2. Administrowanie i zarządzanie systemami informatycznymi funkcjonującymi w urzędzie, instalacja posiadanych i nowo zakupionych aplikacji/programów na stacjach roboczych.
3. Administrowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami komputerowymi eksploatowanymi w urzędzie, obsługa techniczna sprzętu komputerowego oraz kontrola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu. 4) Wdrażanie zagadnień związanych z elektroniczną administracją (e-Urząd): 
 • administrowanie systemu obiegu dokumentów w zakresie e-usług,
 • administrowanie platformą e-PUAP,
 • wdrażanie i utrzymanie podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego dla pracowników Urzędu,
 • wdrażanie i utrzymanie rozwiązań komunikacji elektronicznej (platformy komunikacyjne, poczta elektroniczna).
5. Nadzór pod względem technicznym nad funkcjonowaniem oficjalnej strony internetowej Urzędu oraz BIP Urzędu.
6. Prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami licencjonowanych programów komputerowych oraz innych programów, które nie wymagają licencji. Ewidencjonowanie posiadanego oprogramowania i licencji, egzekwowanie legalności oprogramowania.
7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakupami sprzętu komputerowego oraz prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanego sprzętu komputerowego.
8. Kontrola i monitoring zgodnego z prawem użytkowania sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania będącego własnością Urzędu oraz w ramach sieci Urzędu.
9. Planowanie rozwoju narzędzi informatycznych oraz organizowanie i wdrażanie zabezpieczeń systemów informatycznych.
10. Nadzór nad pracą centrali telefonicznej Urzędu oraz między jednostkowej sieci teleinformatycznej - prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
11. Współpraca z firmami zewnętrznymi, w zakresie outsorsingu usług w tym:
 • koordynacja i nadzór nad obsługą techniczną serwerów http i mail Urzędu,

12. Nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych i usług informatycznych.
13. Nadzór właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, uprawnienia dostępu, itp.).
14. Przygotowanie i realizacja budżetu przeznaczonego na informatyzację Urzędu Miasta.
15. Szkolenie pracowników Urzędu z zakresu obsługi aplikacji biurowych i wdrażanych systemów.
16. Utrzymanie sprawności oraz aktualizacja Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib M21.
17. Wykonanie zadań Administratora Systemu Informatycznego.

III. Warunki pracy na stanowisku:
1. Praca przy komputerze, w budynku Urzędu i poza nim, praca na różnych kondygnacjach, miejsce pracy znajduje się w pokoju na piętrze, bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
2. Zadania realizowane na stanowisku wymagają podnoszenia i przenoszenia sprzętu.

III. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
4. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
8. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie” w terminie do dnia 21.10.2015 r. do godz. 15:30.
2. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

V. Informacje dodatkowe:
1. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.lubaczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
4. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 t.j z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014.1202 t.j)”.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

 
 

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

wstecz


Informacje wprowadził: , 2015-10-07
Ostatnia modyfikacja: , 2015-10-07


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra