Lubaczów
szukaj
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
28-04-2015
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
28-04-2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

I. Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie, ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów.

II. Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca łącznie wymagania wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184,poz. 1436 ze zm.):
1. posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
2. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
5. uzyskała:
1) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
2) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
3) w przypadku nauczyciela akademickiego — pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej ,
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ;
7. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku — Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012r. Poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
9. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
10. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z późn. zm.).

III. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymogi określone w ust. II pkt 3-10.

IV. Do konkursu może przystąpić osoba nie będąca nauczycielem, spełniająca łącznie wymagania wynikające z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), która:

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2. ukończyła studia magisterskie,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6. spełnia wymagania określone w ust. II pkt 3,6,8,10.

V. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 854, ze zm.) spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

VI. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
1) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
2) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
3) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 3,
5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz.114 z późn. zm.),
10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),
11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku osoby będącej nauczycielem,
12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 1572, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i nr telefonu kontaktowego kandydata oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie ” w terminie do 15 maja 2015r., na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, pok. 7, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Lubaczowa.

Na żądanie organu prowadzącego, podczas postępowania konkursowego, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. VI pkt.: 2, 4, 5, 11 i 12.

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną pisemnie poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Pani Dorota Zwierzyńska, tel. 16 632 80 10 w. 34.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2015-04-28
Ostatnia modyfikacja: , 2015-04-29


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra