Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
29-07-2014
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie
29-07-2014

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie


I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowane kierunkowe z zakresu sportu i turystyki, ekonomiczne lub prawnicze; wskazana jest znajomość co najmniej jednego języka obcego
c) posiadać 5 letni staż pracy,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

2) wymagania dodatkowe:
a) znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych oraz znajomość przepisów z obszaru działania Ośrodka, w tym ustaw: o kulturze fizycznej, prawo zamówień publicznych, finansach publicznych, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, kodeks pracy,
b) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
c) umiejętność organizowania pracy, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
d) dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
e) przedstawić koncepcję funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu uwzględniającą zarządzanie jednostką oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Lubaczowa.
f) cechy osobowości: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność kierowania pracą w zespole, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność,
g) komunikatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów.


II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- zarządzanie całokształtem działalności Ośrodka,
- kierowanie sprawami statutowymi, organizacyjnymi, finansowymi i majątkowymi,
- kierowanie pod względem fachowym, administracyjnym i gospodarczym Ośrodkiem,
- odpowiadanie za racjonalną gospodarkę finansową wynikającą z rocznego planu budżetu Ośrodka,
- utrzymanie i rozwijanie bazy sportowej Ośrodka oraz organizowanie jej wykorzystania na potrzeby lokalnej społeczności,
- opracowywanie programów działania i planów pracy Ośrodka,
- przedkładanie właściwym organom planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i wniosków,
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz bezpośrednie kierowanie personelem, sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością realizacji zadań przez podległych pracowników,
- nadzorowanie pracy pracowników Ośrodka pod względem fachowym i służbowym, w tym dbanie o dyscyplinę pracy.

III. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania MOS;b) kwestionariusz osobowy z opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;g) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i nr telefonu kontaktowego kandydata oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie” w terminie do 13 sierpnia 2014r., na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, pok. 7, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lubaczow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.

V. Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.

Dodatkowych informacji można udziela Sekretarz Miasta Lubaczowa, pok. 8 lub pod nr telefonu 16 632 8010 wew. 34.
Pliki do pobrania
  kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2014-07-29
Ostatnia modyfikacja: , 2015-10-22


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra