Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
24-07-2014
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
24-07-2014

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie
37-600 Lubaczów, ul. Rynek 26

Referent
w Referacie Organizacyjnym i Promocji Miasta
nazwa stanowiska pracy

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

I.I Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie: wyższe
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4) bardzo dobra znajomość obsługi:
- komputera w środowisku Windows,
- portali społecznościowych,
- pakietu MS Office i pakietów biurowych,
- programów ADOBE PHOTOSHOP, COREL DRAW, GIMP,
- sprawne poruszanie się w sieci Internet,
- umiejętność pracy z programami do kompresji danych, obsługi protokołu ftp, umiejętność wykonywania prostych operacji na obrazach rastrowych i wektorowych, podstawy języka HTML,
5) umiejętność zdobywania i pisania informacji prasowych (krótkie notatki informacyjne, reportaże, felietony),
6) komunikatywna znajomość przynajmniej jednego języka obcego: preferowany j. angielski

I.II Wymagania dodatkowe:
7) znajomość zagadnień związanych z promocją, komunikacją społeczną, Public Relations,
8) znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu terytorialnego.
9) umiejętność analitycznego podejścia do problemów,
10) cechy osobowości: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) promocja gminy, jej walorów osiągnięć na rynku krajowym i zagranicznym,
2) redagowanie strony internetowej miasta oraz CITiG,
3) udzielanie informacji o historii i walorach miasta turystom i osobom odwiedzającym CITiG
4) redagowanie gazety lokalnej,
5) utrzymywanie kontaktu z mediami,
6) projektowanie i zamawianie materiałów promocyjnych i prowadzenie ich ewidencji,
7) przygotowanie i realizacja imprez kulturalnych, sportowych,
8) obsługa fotograficzna imprez oraz aktualnych wydarzeń w mieście,
9) pozyskiwanie sponsorów na imprezy organizowane przez miasto,
10) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami współdziałającymi z urzędem i organami gminy.

  III. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) prezentacja trzech ciekawych miejsc w Lubaczowie w formie tekstowo-wizualnej (zdjęcia i tekst lub prezentacja multimedialna wykonana osobiście) na płytce CD (w formacie: doc; docx; pdf; jpg; png; tiff; odt; ppt),
3) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
4) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
7) oświadczenie o niekaralności,

IV. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ROiPM” w terminie do dnia 08.08.2014 r. do godz. 15:30.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lubaczow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty: życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2002 r. Nr 101, poz. 926 zpóźn.zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.
Pliki do pobrania
  kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2014-07-24
Ostatnia modyfikacja: , 2015-10-22


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra