Lubaczów
szukaj
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
07-11-2013
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w MOS Lubaczów.
07-11-2013

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Miejskim Ośrodku Sportu w Lubaczowie

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Sportu w Lubaczowie, ul. Sportowa 1
Wymiar etatu: 3/4 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego Wymagania niezbędne, stosownie do art. 54 ustawy o finansach publicznych (tj.Dz. U.  z 2013r. poz. 885):
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość księgowości budżetowej.
2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy;
3. Biegła obsługa komputera w tym znajomość programów: Płace, Płatnik, MS  Office (Word, Excel),
4. Umiejętność interpretowania przepisów.
5. Obsługa kadrowa zatrudnionych osób.

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku głównego księgowego
Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Sporządzanie planów, sprawozdań finansowych jednostki i statystyki publicznej.
6. Opracowanie projektu budżetu.
7. Bieżąca analiza realizacji budżetu.
8. Prowadzenie spraw kadrowych, kancelaryjnych, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej.
9. Sporządzanie list płac pracowników .
10. Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.
11. Prowadzenie dziennika głównego.
12. Dokonywanie przelewów droga elektroniczną.
13. Czuwanie nad zgodnością umów z obowiązującymi przepisami,
14. Udział we wszystkich kontrolach urzędowych (m.in. ZUS, US,  PIP).
15.    Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m in. GUS, banki).
16.    Wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów.
17.  Nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności majątkowej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia.
18.    Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
19.    Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych oraz kadrowych.
20.    Nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu zamówień publicznych.
21.    Opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości

III. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Termin: do 19 listopada 2013r. do godz. 1500.
2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do MOS w Lubaczowie ul. Sportowa 1 (liczy się termin wpływu dokumentów do MOS), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”.
3. Miejsce składania dokumentów:Miejski Ośrodek Sportu w Lubaczowie, ul. Sportowa 1.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).
2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną przesłane kandydatom.
5. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 691 788 892.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Piotr Salik
wstecz


Informacje wprowadził: , 2013-11-07
Ostatnia modyfikacja: , 2013-11-08


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra