Lubaczów
Środa, 2 grudnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
03-04-2014
Obwieszenie o postanowieniach dotyczącychpostępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "udowa stacji wnętrzowej typu STLM, ..."
03-04-2014

OBWIESZCZENIE
o postanowieniach dotyczącychpostępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą:

Budowa stacji wnętrzowej typu STLM, linii kablowej SN typu XRUHAKXS, linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN w celu zasilenia budynku handlowo – usługowego „Intermarche” i budynku administracyjno – socjalnego wraz z wydzieleniem działki pod projektowaną stację, na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 2937/9, 2722/6, 2938/11, 2937/5, 2947/1 położone w Lubaczowie przy ulicy Słowackiego.

Wydane zostało postanowienie:
Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 31; 37-600 Lubaczów, znak PZD.455.41.2014 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia uzgadniającego i materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie dni 7 od dnia ukazania się obwieszczenia, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 4.
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria Magoń

wstecz


Informacje wprowadził: , 2014-04-03
Ostatnia modyfikacja: , 2014-04-03


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra