Lubaczów
Środa, 2 grudnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
01-04-2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa linii kablowych nN z szafami kablowymi".
01-04-2014

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.03.2014 r., na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin działającego przez pełnomocnika Jana Ferens Firma Wielobranżowa „Ferens” zostało wszczęte,

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

pod nazwą: Budowa linii kablowych nN z szafami kablowymi na działkach nr ewid. 2981, 2980, 2998/2, 5763/1, 3019/7, 3020/4, 3021/5, 3021/1, 3020/2, 3019/5, 3022/3, 3023/3 (obręb ewidencyjny 0001 Lubaczów) położonych w Lubaczowie przy ul. Hubala.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z wnioskiem i dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria Magońwstecz


Informacje wprowadził: , 2014-04-01
Ostatnia modyfikacja: , 2014-04-03


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra